2013 Košice - Spiš - Pieniny (Field Trip)

Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania v rámci výučby v druhom stupni štúdia zabezpečuje medzinárodný študijný program v spolupráci s Katolíckou Univerzitou Eichstätt – Ingolstadt v Nemecku, ktorého súčasťou je aj „Terénne cvičenie“ (Field Trip).
V tomto roku sme ho organizovali v regióne Košice, Spiš a Pieniny. Predmet „Terénne cvičenie“ je zaradený do prvého ročníka inžinierskeho štúdia a je rozdelený do dvoch semestrov. V zimnom semestri študenti vypracovali analýzu potenciálu a stavu rozvoja cestovného ruchu v skúmaných regiónoch. Náplňou predmetu v letnom semestri je overenie si výsledkov sekundárneho prieskumu v praxi.
V dňoch 5. až 10. mája 2013 sa deväť študentov z Katedry cestovného ruchu a spoločného stravovania Ekonomickej fakulty UMB a šesť študentov z Katolíckej Univerzity Eichstätt – Ingolstadt v Nemecku pod vedením doc. Ing. Jany Kučerovej, PhD. zúčastnilo na terénnom cvičení. Počas piatich dní sme navštívili Košice a ich kultúrne a historické pamiatky, kúpele ŠtósJasovskú jaskyňu, Spišské Podhradie, Kostol sv. Ducha v Žehre, kaštieľ v HodkovciachMarkušovciach, Spišský hradSpišskú kapitulu, Spišskú Novú Ves, Levoču, Kežmarok, Pieniny, Kláštor kartuziánov v Červenom Kláštore a absolvovali sme pracovné stretnutia so zástupcami oblastných organizácií cestovného ruchu (OOCR), vedením atraktivít cestovného ruchu a s podnikateľmi v cestovnom ruchu. Prehliadku a výklad zabezpečili študenti, ktorí sa veľmi profesionálne vžili do role sprievodcov. Ich aktivita bola náročnejšia, pretože výklad pre nemeckých študentov bol v anglickom jazyku.
V historických priestoroch starej radnice v Košiciach nám výkonná riaditeľka organizácie Košice – Turizmus Ing. Iveta Niňajová vysvetlila organizáciu cestovného ruchu v Košiciach, činnosť a aktivity organizácie, ako aj význam značky Európske hlavné mesto kultúry. Hotelom DoubleTree by Hilton Košice nás sprevádzala riaditeľka predaja a marketingu Mgr. Beáta Jurčišinová, ktorá nám okrem informácií o manažmente hotela ozrejmila výnosový manažment v praxi. Srdečné privítanie pre nás pripravili v kúpeľoch Štós, kde nám počas podávania slávnostného 5-chodového menu, riaditeľ Ing. Ján Šimko rozprával o vzniku a histórii, aktivitách a podujatiach, ktoré v klimatických kúpeľoch organizujú. Na Spiši sme sa oboznámili so zaujímavým projektom začlenenia hendikepovaných ľudí do prezentácie kaštieľa v Hodkovciach a o podnikaní v cestovnom ruchu a jeho úskaliach sme sa na Spišskom Salaši rozprávali s Ing. Jaroslavom Štrublíkom.
O organizovaní cestovného ruchu, jeho financovaní, spolupráci verejného a súkromného sektora študenti diskutovali aj s Ing. Gabrielou Bodnárovou (výkonná riaditeľka OOCR Tatry – Spiš – Pieniny) v Kežmarku, Ing. Jozefom Hrivkom a Ing. Alešom Solárom v Pieninách (riaditeľ OOCR Severný Spiš – Pieniny). PhDr. Milan Gacík nás zasvätil do tajov života kartuziánskych mníchov a v Červenom kláštore pre nás pripravil autentickú prehliadku aj v priestoroch, ktoré doposiaľ nie sú sprístupnené návštevníkom.
Po piatich dňoch aktívneho spoznávania krás slovenskej prírody, kultúry a histórie ako aj príležitostí a bariér rozvoja cestovného ruchu v týchto regiónoch sme získali veľmi cenné skúsenosti, ktoré obohatia náš osobný, ale aj profesionálny rozvoj.
Chceli by sme vysloviť nesmiernu vďaku doc. Ing. Jane Kučerovej, PhD. za jej cenné rady a bohaté skúsenosti pri spracovaní štúdií a tvorbe itinerára, ako aj nezaplatiteľné kontakty, vďaka ktorým sme sa mohli stretnúť s významnými odborníkmi z praxe. Slovenským študentom patrí poďakovanie za spracovanie analytických štúdií, prípravu itineráru celej trasy a starostlivosť o nemeckých kolegov, ktorým patrí vďaka za vypracovanie záverečnej správy zameranej na odporúčania pre rozvoj cestovného ruchu v navštívených regiónoch. Okrem toho by sme sa chceli poďakovať všetkým, s ktorými sme sa stretli, za čas, ktorý nám venovali, odborné a profesionálne stanoviská k problematike rozvoja cestovného ruchu, ako aj za ústretovosť a pohostinnosť pri organizovaní nášho cvičenia.

                             Za účastníkov Terénneho cvičenia, Ing. Zuzana Lencsésová


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Makovník Tomáš