Úvod > Pracoviská > Katedra ekonómie >

Medzinárodné stretnutia katedier ekonómie

Štvrté medzinárodné stretnutie katedier ekonómie 

8.10.2021 sa v Banskej Bystrici uskutočnile štvrté medzinárodné stretnutie zástupcov katedier, zabezpečujúcich výučbu ekonomickej teórie v Čechách a na Slovensku. Organizovali ho doc. Ing. Jana Marasová, PhD. a Ing. Žaneta Lacová, PhD. z Ekonomickej fakulty UMB hybridnou formou. Podujatie bolo previazané s vedeckým seminárom o prínose ekonómie pre dnešnú spoločnosť. Odborným vystúpením ho otvoril a na pôde UMB účastníkov privítal prof. PhDr. Peter TEREM,PhD., prorektor UMB pre vedu a výskum. Hlavný príspevok predniesol Mgr. Ľudovít ÓDOR, viceguvernér Národnej banky Slovenska na tému "Prispievajú ekonómovia k formovaniu kritického myslenia v spoločnosti?". Ďalšie príspevky predniesli doc. Ing. Marianna SINIČÁKOVÁ, PhD. z Ekonomickej fakulty TUKE (Podnikateľské kompetencie a ich spoločenské implikácie v kontexte ekonomického rozhodovania študentov slovenských vysokých škôl), doc. PhDr. Jozef HOREHÁJ, PhD. na základe skúseností z Ekonomickej fakulty UMB (Ekonomická teória a niektoré problémy jej chápania na školách i v spoločnosti) a Ing. Žaneta LACOVÁ, PhD. z Ekonomickej fakulty UMB (Vybrané otázky spoločenskej funkcie ekonómie). Prednesené príspevky boli bohato a prínosne diskutované členmi pracovísk z Banskej Bystrice, Bratislavy, Košíc, Karvinej i Žiliny, čím sa prispelo k inšpiratívnym podnetom smerom k inováciam vo vzdelávacích i výskumných aktivitách členov siete "Economics Education Network". 

Tretie medzinárodné stretnutie katedier ekonómie 

15.11.2019 sa v Bratislave uskutočnilo tretie medzinárodné stretnutie zástupcov katedier, zabezpečujúcich výučbu ekonomickej teórie v Čechách, na Slovensku a v  Poľsku. Organizovala ho Katedra ekonomickej teórie Národohospodárskej fakulty Ekonomickej unvierzity. Súčasťou stretnutia bola prednáška prof. prednáška Prof. Geralda Grosheka z University of Redlands, USA zameraná na online  a interaktívne nástroje vo výučbe ekonómie. Diskusia účastníkov stretnutia sa venovala výmene skúseností v tejto oblasti, prezentáciám najnovších publikovaných a pripravovaných titulov v oblasti ekonomickej teórie a spoločenských vied v slovenskom a českom jazyku,  ako aj otázkam vnímania výučby ekonomických predmetov študentmi zúčastnených fakúlt (výsledky prieskumov). Okrem pedagogicko-didaktických otázok bola predmetom diskusie aj vzájomná spolupráca pracovísk vo vedecko-výskumnej oblasti. Bohatej a prínosnej diskusie sa zúčastnili zástucovia 10 pracovísk, bolo tiež dohodnuté pokračovanie v budovaní  siete "Economics Education Network". 

Druhé medzinárodné stretnutie katedier ekonómie 

14.9.2018 sa v Čeľadnej uskutočnilo druhé medzinárodné stretnutie zástupcov katedier, zabezpečujúcich výučbu ekonomickej teórie v Čechách a na Slovensku. Organizačnú záštitu prevzala Katedra ekonómie a verejnej správy Obchodno-podnikatelskej fakulty Slezskej univerzity v Karvinej a zúčastnili sa jej aj zástupcovia ďalších pracovísk z Čiech, čím celkový počet zaangažovaných pracovísk stúpol na 13 katedier a ústavov. Súčasťou stretnutia bola prednáška prof. PhDr. Kamila Fuchsa, CSc. (Mendelova univezita v Brne) na témiu "Integrácia vo výučbe ekonómie".  Diskusia bola venovaná výzvam, ktorým v súčasnosti čelí výučba ekonomickej teórie v podmienkach slovenského a českého vysokoškolského prostredia a zdieľaniu skúseností s hľadaním riešení. Na stretnutí bol predstavený portál "Economics Education Network", ktorého ambíciou je uľahčiť komunikáciu medzi pracoviskami a zintenzívniť ich spoluprácu.

Prvé medzinárodné stretnutie katedier ekonómie 

V rámci konferencie ETAP 2017 - sekcia "Economic theory" - sa dňa 4.10.2017 na pôde EF UMB uskutočnilo medzinárodné stretnutie zástupcov katedier, zabezpečujúcich výučbu ekonomickej teórie na 7 univerzitách na Slovensku a v Čechách. Stretnutie začalo prednáškou Prof. Alaina Buzelayho (Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne) na tému "Limity ekonomickej teórie v reflexií praktík protekcionistov a neoliberálov v súčasnom ekonomickom prostredí". V rámci diskusie sa otvárali otázky obsahovej náplne výučby zabezpečovaných predmetov aj otázky používaných didaktických techník. Stretnutie zástupcov katedier ekonómie malo za cieľ hľadať možnosti vzájomnej spolupráce prostredníctvom tzv. sieťovania pracovísk. Zúčastnení členovia katedier vyjadrili záujem v tejto aktivite pokračovať a stretávať sa na pravidelnej báze.


Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Aktualizoval: Lacová Žaneta