Oznamy

 

 

 

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Faculty of Economics, Matej Bel University

Banská Bystrica

 

Katedra ekonomiky a manažment podniku

Department of Corporate Economics and Management

 

975 90 Banská Bystrica, Tajovského 10

 

 

                                                                                              

 

 

 

Pozvánka na vedecké zasadnutie katedry

 

Pozývame Vás na vedecké zasadnutie KEMP, spojené s obhajobou pracovných verzií kandidátskych dizertačných prác:

  • Ing. Veroniky Matiovej, na tému: Environmentálna zodpovednosť vybraných trhových subjektov v globálnom ekonomickom prostredí (o 8,30 hod.)
  • Ing. Veroniky Korenkovej, na tému: Kompetenčný model merania a hodnotenia výkonnosti podniku                             (o 10,00 hod.)
  • Ing. Márie Moresovej, na tému: Determinanty rozvoja rodinného podnikania na Slovensku                                              (o 11,30 hod.)

 

Zasadnutie sa uskutoční dňa 24. 4. 2019 v zasadačke č. 3 (dekanát, budova EF UMB).

S pozdravom

 

 

                                                                                               prof. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD.

                                                                                vedúci školiaceho strediska doktorandov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Elexa Ľuboš