Informácie pre uchádzačov

V prípade záujmu o habilitačné a inauguračné konanie na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici v študijnom odbore Ekonómia a manažment v odbore habilitačného a inauguračného konania "ekonomika a manažment podniku",  môžu uchádzači predložiť požadovanú dokumentáciu v zmysle priložených pokynov fakulty

HABILITAČNÉ KONANIE  Postup a požiadavky pre uchádzačov o habilitačné konanie na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici

INAUGURAČNÉ KONANIE Postup a požiadavky pre uchádzačov o inauguračné konanie na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici

 

Okrem konkrétnych požiadaviek a postupu uchádzačov o habilitačné a inauguračné konanie sú sprístupnené aj s tým súvisiace predpisy.

Vyhlášky, smernice a pod. o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov na UMB


 

Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor (22. 9. 2022 12:59:14)
Metodický pokyn č. 2/2022 k stanoveniu kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogických a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (28. 2. 2022 16:11:42)
Smernica UMB 1/2022 o postupe získavania vedecko-pedagogických a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na UMB (31. 1. 2022 6:53:26)
Smernica EF UMB 2-02-21 Úprava písomných vysokoškolských prác, záverečných prác a habilitačných prác (4. 11. 2021 6:46:31)
Metodický pokyn UK č. 3_2012.pdf (10. 4. 2018 8:35:04)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 27. 3. 2023 | Aktualizoval: Balážová Ingrid