Informácie pre uchádzačov

V prípade záujmu o habilitačné a inauguračné konanie na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici v študijnom odbore Ekonómia a manažment v odboroch habilitačného a inauguračného konania "ekonomika a manažment podniku", "cestovný ruch",  "verejná ekonomika a služby" a "financie" môžu uchádzači predložiť požadovanú dokumentáciu v zmysle priložených pokynov fakulty

HABILITAČNÉ KONANIE

INAUGURAČNÉ KONANIE

 

Okrem konkrétnych požiadaviek a postupu uchádzačov o habilitačné a inauguračné konanie sú sprístupnené aj s tým súvisiace predpisy.

 

Smernica S-02-19 - úprava záverečných prác.pdf (11. 2. 2020 11:25:24)
Pravidlá dokladovania spolupráce pre HVK na EF UMB.pdf (18. 6. 2019 10:24:30)
Metodický pokyn UK č. 3_2012.pdf (10. 4. 2018 8:35:04)
Dodatok č. 2 k smernici 1_2013.pdf (10. 4. 2018 8:32:18)
Dodatok č. 1 k smernici 1_2013.pdf (10. 4. 2018 8:32:05)
Smernica UMB č. 1_ 2013 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov.pdf (10. 4. 2018 8:31:48)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 15. 10. 2021 | Aktualizoval: Balážová Ingrid