Úvod > Veda a výskum >

Centrum rozvoja doktorandov

 

CENTRUM ROZVOJA DOKTORANDOV

  
"Vzdelanie je najsilnejšou zbraňou, ktorou je možné zmeniť svet."

 

Kto sme?

CRD je unikátnym pracoviskom výskumu a vzdelávania doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktoré bolo založené v júni 2004.

 

Čo je naším poslaním?

Poslaním CRD je prostredníctvom tvorivých aktivít doktorandov pomáhať zlepšovať kvalitu vedecko-výskumných a pedagogických procesov na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a rozvíjať spoluprácu s hospodárskou praxou.

 

Čo je naším hlavným cieľom?

Hlavným cieľom CRD je komercializácia dizertačných prác a výsledkov výskumu v snahe prepojiť výsledky bádania doktorandov s potrebami hospodárskej praxe.

 

Aké činnosti vykonávame?

Činnosti CRD zamerané na rozvoj doktorandov:

  • zapájanie študentov do domácich a zahraničných projektov,
  • sieťovanie dizertačných prác,
  • organizovanie medzinárodných konferencií a workshopov,
  • zverejňovanie informácií o pripravovaných konferenciách a iných vedeckých podujatiach,
  • rozvíjanie spolupráce medzi centrami doktorandov a mladých výskumných pracovníkov.

Činnosti CRD zamerané na spoluprácu s hospodárskou praxou:

  • nadväzovanie spolupráce so subjektmi hospodárskej práce,
  • výmena informácií medzi doktorandmi a hospodárskou praxou,
  • implementácia výsledkov vedy a výskumu v hospodárskej praxi.

 

Nájdete nás aj na Facebook-u a Instagrame.

 

Centrum rozvoja doktorandov

Tajovského 10, 975 90  Banská Bystrica

tel. č.: 048/446 21 77

e-mail: crd@umb.sk


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 30. 11. 2021 | Aktualizoval: Marta Šipulová