Povinnosti študenta počas trvania mobility ERA+

POVINNOSTI ŠTUDENTOV POČAS MIOBILITY

- pošas trvania mobility (aj stáže)  ste povinný informovať nás o akýchkoľvek zmenách, ktoré nastanú  v súvislosti s vašim štúdiom alebo stážou.

 

zmeny týkajúce sa štúdia alebo stáže - zaznamenávate výlučne v  Leraning Agremente v 2. časti - v tabuľke A2, kde zaznamenáte vštky zmeny, ktoré sa udiali podla inštrukcí.

 Nikdy nemeníte pôvodný LA, ktorý ste nám už odovzdali.

Tabuľka B2  je určená na opätovné schválenie LA po zmenách, ktoré je nutné mať znovu odkonzultované s prodekankou pre štúdium.

Ak si zmeny v predmetoch neodkonzultujete, bude sa rozhodovať o uzávaní po zmnách len po návrate z mobility, čo nemusí byť vždy s ideálnym výsledkom.

Po konzultácii s pani prodekankou túto časť During Mobility vytlačíte,  podpíšete, dáte podpísať na partnerskej inštitúcii a  pošlete ako prílohu mailu na  jana.prasovska@umb.sk.

 

 

 

 

LA 2019 - 2020 final X.docx (10. 9. 2019 9:28:32)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 26. 5. 2022 | Aktualizoval: Prašovská Jana