Postup počas trvania mobility

POVINNOSTI ŠTUDENTOV POČAS MIOBILITY

 

- pošas trvania mobility (aj stáže)  ste povinný informovať nás o akýchkoľvek zmenách, ktoré nastanú  v súvislosti s vašim štúdiom alebo stážou.

a) zmeny týkajúce sa štúdia alebo stáže - zaznamenávate v  Leraning Agremente v 2. časti - v tabuľke A2, kde zaznamenáte pridané alebo odobraté predmety, resp. zmeny v názvoch predmetov alebo v počte pridelených kreditov za predmety a pod.

Tieto zmeny  pošlete scanom  dokumentu na adresu jana.prasovska@umb.sk  už podpísané partnerskou školou alebo podnikom, kde vykonávate stáž.

b) Tabulku B2 nevypĺňajte.

 

 

 

LA 2017-2018 changes part.docx (7. 11. 2017 14:31:42)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 19. 12. 2018 | Aktualizoval: Prašovská Jana