Úvod > Fakulta >

Akademická Banská Bystrica 2015

Dátum: 7. 5. 2015 - 10. 5. 2015
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Pedagogická fakulta
Miesto: Aula BELIANA Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Tajovského 40.
Odborný gestor: prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.
Hlavný cieľ: Cieľom festivalu je rozvíjať lásku k národnej kultúre cez vokálne umenie, spoznávať hudbu a históriu rôznych národov, zbližovať mladých ľudí a spoločnými stretnutiami podnietiť tvorivosť a zdravé súťaženie akademických a stredoškolských speváckych zborov, rozšíriť kultúrny a hudobný rozhľad mladej inteligencie ako aj podnietiť vznik nových skladieb pre speváčke zbory.

Kategória: Súťaže
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:S Ú Ť A Ž N Ý P R O G R A M: Dĺžka súťažného programu: 15 -18 minút čistej hudby a capella. • Zborová skladba vlastného národa, komponovaná po roku 1975. • Polyfónna skladba z obdobia renesancie alebo baroka. • Povinná skladba slovenského skladateľa. • Iné kompozície podľa vlastného výberu. I N É K O N C E R T Y A A K T I V I T Y Z B O R O V N A F E S T I V A L E Zúčastnené zbory absolvujú: • Vystúpenia na festivalovom koncerte (v dĺžke podľa určenia prípravného výboru, max. 10 - 15 minút) • Krátky vstup na promenádnom koncerte - Pamätník SNP, Námestie SNP, sprievod mestom
Ďalšie informácieXVI. ročník Akademickej Banskej Bystrice sa uskutoční v dňoch: 7. – 10. mája 2015 pod záštitou Ministerstva školstva SR, Ministerstva kultúry SR. a rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Web: http://www.pdf.umb.sk/katedry/katedra-hudobnej-kultury/akademicka-banska-bystrica-2015/uvod.html
 
Kontaktná osoba
Meno: Alfonz Poliak
Titul: PaedDr., PhD.
Organizácia: Pedagogická fakulta UMB
E-mail:
alfonz.poliak
Telefón: 048 / 446 45 13, 518
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: