Úvod > Fakulta >

Seminár: Prepojenie univerzitného vzdelávania s praxou

Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici Vás srdečne pozýva na seminár prof. Robert Shipleyho z University of Waterloo v Kanade na tému Prepojenie univerzitného vzdelávania s praxou.
 
Dátum: 13. 11. 2015
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, Centrum rozvoja doktorandov
Odborný gestor: doc. Ing. Dana Švihlová, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom seminára je predstaviť účastníkom tri okruhy, ktoré môžu byť inšpiráciou ako umožniť študentom získať praktické skúsenosti v rámci štúdia a ako ich pripraviť na vstup do praxe. Profesor Shipley predstaví:1. systém kooperatívneho vzdelávania na University of Waterloo; 2.koncept predmetu, ktorý je súčasťou študijného programu a náplňou a spôsobom výučby priamo rezonuje s praxou; 3.možnosť prepojenia s praxou v našich podmienkach na príklade otestovania nového predmetu vytvoreného v rámci projektu Mobility-podpora vedy, výskumu a vzdelávania na UMB. Účastnící budú mať možnosť prediskutovať témy a možnosť ich aplikácie v našich podmienkach.

Kategória: Seminár medzinárodný (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:University of Waterloo je modelová univerzita kooperatívneho vzdelávania pre viac ako 100 vysokých škôl a univerzít v Kanade a tento jej program je najväčší v celosvetovom merítku. Kooperatívne vzdelávanie kombinuje akademické štúdium s pracovnými skúsenosťami a umožňuje študentom už počas štúdia získať dvojročnú prax na pracoviskách relevantných k ich študijnému zameraniu.
Tematické okruhy:Kooperatívne vzdelávanie; Tvorba predmetu prepojeného na prax;
Ďalšie informácieSeminár je vhodný pre členov manažmentu fakúlt, vysokoškolských učiteľov aj doktorandov so záujmom o akademickú kariéru.
 
Kontaktná osoba
Meno: Dana Švihlová
Titul: doc., Ing.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB - KVERR
E-mail:
dana.svihlova
Telefón: 048/446 2016
 
Robert Shipley pôsobí na Univerzite vo Waterloo (University of Waterloo) v Kanade, kde prednáša na Fakulte životného prostredia (Faculty of Environment) a zároveň je riaditeľ Centra zdrojov pre kultúrne dedičstvo (Heritage Resource Centre). Ako riaditeľ pre doktorandské štúdium pôsobil v procesoch akreditácie a schvaľovania študijných programov a jednotlivých predmetov. Je uznávaným medzinárodným expertom v oblasti plánovania a ekonomiky kultúrneho dedičstva, ako aj úlohy spolupráce s verejnosťou pri rozvoji komunít. Bol zapojený do riešenia mnohých výskumných projektov v Kanade aj v zahraničí. Získal viacero významných akademických aj občianskych ocenení, v roku 2012 mu za jeho aktivity udelili kráľovské vyznamenanie Queen Elizabeth II Diamond Jubilee Medal.
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: