Úvod > Fakulta >

Personálny kontroling v praxi

Prezentácia úspešného absolventa Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrci, Ing. Juraja Donovala PhD., riaditeľa sekcie personálneho kontrolingu a motivácie Slovenskej pošty a.s.
 
Dátum: 5. 4. 2016
Čas začiatku: 07:30
Čas ukončenia: 08:50
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB Tajovského 10,Banská Bystrica - Aula Rotunda
Odborný gestor: prof. Ing. Milota Vetráková, PhD.
Hlavný cieľ: Prezentácia systému personálneho kontrolingu pre študentov bakalárskeho štúdia a širšiu odbornú verejnosť.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
český
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Prezentácia personálneho kontrolingu, riadenie ľudských zdrojov v Slovenskej pošte, význam personálneho kontrolingu pre strategický manažment,nástroje a systém personálneho kontrolingu.
 
Kontaktná osoba
Meno: Milota Vetráková
Titul: prof.,Ing.,PhD.
Organizácia: EF UMB Banská Bystrica - KCRaSS
E-mail:
milota.vetrakova
Telefón: 048/446 2220
 
Prezentácia je určená študentom prvého stupňa štúdia zapísaných na predmet Manažment ľudských zdrojov a vítaní sú všetci záujemcovia o ponúkanú problematiku. Obsahom prezentácie je systém personálneho kontrolingu zavedený v jednom z najväčších podnikov na Slovensku, v Slovenskej pošte a.s. V rámci prezentácie sa pozornosť zameria na objasnenie nástrojov personálneho kontrolingu s uvedením najlepších príkladov.
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: