Úvod > Fakulta >

Prednáška "Zatraktívnenie prihraničných regiónov SR a Maďarska z pohľadu rozvoja cestovného ruchu a udržateľného rozvoja územia."

Koordinátorka cezhraničného partnerstva projektu Klímapark v rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013 RNDr. Alena Rogožníková poskytne informácie o výsledkoch a prínosoch projektu z pohľadu rozvoja cestovného ruchu a udržateľného rozvoja územia v Podunajskom regióne CR na Slovensku a na ostrove Szentendre v Maďarsku, a informácie o spolupráci s Regionálnym environmentálnym centrom pre strednú a východnú Európu Szentendre.
 
Dátum: 21. 11. 2016
Čas začiatku: 12:15
Čas ukončenia: 13:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB,Tajovského 10, poslucháreň P218 - hlavná budova
Odborný gestor: Katedra ekonómie, Ing. Katarína Orságová, PhD.
Hlavný cieľ: Poskytnúť študentom informácie o výsledkoch úspešne ukončeného projektu "Klímapark" , ako aj o podávaní projektov v rámci programov cezhraničnej spolupráce realizovaných zo štrukturálnych fondov EÚ.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Tematické okruhy:Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika, Rozvoj cestovného ruchu a udržateľný rozvoj územia v prihraničných oblastiach
 
Kontaktná osoba
Meno: Katarína Orságová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
katarina.orsahova
Telefón: 048/446 2615
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: