Úvod > Fakulta >

Vedecké zasadnutie Katedry ekonomiky a manažmentu podniku

Pozývame Vás na vedecké zasadnutie KEMP, spojené s internými obhajobami pracovných verzií dizertačných prác:• Ing. Diany Hamáry Gurovej, na tému: Kontrolingový informačný systém ako nástroj riadenia mikro a malých podnikov (o 9,00 hod.) • Ing. Jany Ladányi Púchovskej, na tému: Ekonomické a manažérske východiská štandardizácie podnikových procesov (o 10,30 hod.)• Ing. Veroniky Špiner Sivovej, na tému: Analýza faktorov ovplyvňujúcich likviditu strojárskych podnikov v Slovenskej republike (o 12,00 hod.)Zasadnutie sa uskutoční dňa 1. 3. 2018 v zasadačke č. 2 (dekanát, budova EF UMB).
 
Dátum: 1. 3. 2018
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 14:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB - dekanát, prízemie - zasadačka č.2
Odborný gestor: Ing. Ľuboš Elexa, PhD.
Hlavný cieľ: Priblížiť zamestnancom a doktorandom výstupy dosiahnutých výsledkov jednotlivých skúmaných oblastí v riadení malých a stredných podnikov, ako aj ich vedeckú interpretáciu a prezentáciu. Zapracovať podnety, námietky od oponentov. Precizovať a dopracovať práce k záverečným obhajobám.
Kategória: Workshop domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Kontrolingový informačný systém, štandardizácia podnikových procesov, likvidita strojárskych podnikov
Ďalšie informácie
Web: http://lms2.umb.sk/course/view.php?id=1929#section-6
 
Kontaktná osoba
Meno: Ľuboš Elexa
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB - KEMP
E-mail:
lubos.elexa
Telefón: 048/446 2711
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: