Úvod > Fakulta >

Bonita a monitorig pôd SR.

Prednáška vedúceho regionálneho pracoviska Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy v Banskej Bystrici, ktorý je koordinátorom celoplošného monitoringu pôd SR. Prednáška v rámci predmetu "Environment" na tému "Bonita a monitoring pôd SR". Prednášajúci : prof. Ing. Jozefa Kobza, CSc., Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy v Banskej Bystrici.
 
Dátum: 28. 2. 2018
Čas začiatku: 12:15
Čas ukončenia: 13:35
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB - T10 P6
Odborný gestor: Ing. Katarína Orságová, PhD.
Hlavný cieľ: Oboznámiť účastníkov so systémom stanovovania bonity a spôsobom monitoringu pôd na Slovensku, poukázať na súčasný stav kvality pôd SR a oblastí výskytu kontaminovaných pôd.

Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Bonita pôdy, Monitorig pôd
Ďalšie informácie -
 
Kontaktná osoba
Meno: Katarína Orságová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
katarina.orsahova
Telefón: 048/4462615
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: