Úvod > Fakulta >

Vedecké zasadnutie Katedry ekonomiky a manažmentu podniku

Pozývame Vás na vedecké zasadnutie KEMP, spojené s internými obhajobami pracovných verzií dizertačných prác:• Ing. Zuzany Huliakovej, na tému: Dobročinný marketing (Cause related marketing) ako inovatívny nástroj zodpovedného marketingového správania podnikov (o 8,00 hod.) • Ing. Simony Budinskej, na tému: Market orientation of businesses in Slovakia related to their performance (o 9,30 hod.)•Ing. Márie Kožárovej, na tému: Vplyv organizačných inovácií na prácu manažérov podniku (o 11,00 hod.) •Ing. Michaely Novotnej, na tému: Vplyv postulátov behaviorálnych financií na finančné rozhodovanie podniku (o 13,00 hod.)• Ing. Ivany Rybovičovej, na tému: Riadenie likvidity a cash flow v malých a stredných podnikoch(o 14,30 hod.). Zasadnutie sa uskutoční dňa 26. 4. 2018 v zasadačke č. 2 (dekanát, budova EF UMB).
 
Dátum: 26. 4. 2018
Čas začiatku: 08:00
Čas ukončenia: 16:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB - dekanát, prízemie - zasadačka č.2
Odborný gestor: Ing. Ľuboš Elexa, PhD.
Hlavný cieľ: Priblížiť zamestnancom a doktorandom výstupy dosiahnutých výsledkov jednotlivých skúmaných oblastí v riadení malých a stredných podnikov, ako aj ich vedeckú interpretáciu a prezentáciu. Zapracovať podnety, námietky od oponentov. Precizovať a dopracovať práce k záverečným obhajobám.

Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie: -
Tematické okruhy:Dobročinný marketing, trhovo orientované spoločnosti, financie, riadenie likvidity a tok peňazí
Ďalšie informácie -
 
Kontaktná osoba
Meno: Ľuboš Elexa
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB - KEMP
E-mail:
lubos.elexa
Telefón: 048/446 2711
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: