Úvod > Fakulta >

Súčasný stav a ochrana pôdneho fondu Slovenska

Katedra ekonómie v spolupráci s ÚKC Banská Bystrica (Územné koordinačné centrum Zväzu vedeckotechnických spoločností) , ako členskou organizáciou ZSVTS, organizuje pre študentov Ekonomickej fakulty v rámci predmetu "Environment" prednášku v anglickom jazyku na tému " Súčasný stav a ochrana pôdneho fondu Slovenska ". Prednášajúcim je prof. Ing. Jozef Kobza, CSc., vedúci regionálneho pracoviska Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy v Banskej Bystrici, ktorý je koordinátorom celoplošného monitoringu pôd SR.
 
Dátum: 27. 2. 2019
Čas začiatku: 12:15
Čas ukončenia: 13:35
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - poslucháreň P5- hlavná budova
Odborný gestor: Ing. Katarína Orságová, PhD., doc.Ing. Kamil Cejpek, PhD., Ing. Stanislav Kološta, PhD., Ing. Anna Vallušová, PhD.
Hlavný cieľ: Oboznámiť účastníkov so systémom stanovovania bonity a spôsobom monitoringu pôd a poskytnúť informácie o pôdach plynúce z monitoringu pôd SR a informácie týkajúce sa legislatívy súvisiacej s ochranou pôdneho fondu Slovenska.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Bonita pôdy, Monitorig pôd
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Katarína Orságová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
E-mail:
katarina.orsagova
Telefón: 048/446 26 15
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: