Úvod > Fakulta >

Fórum Študenti-Podniky-Univerzity, téma "Multilingvizmus v praxi podnikov"

Dňa 4.4.2018 organizuje Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút už 8. ročník podujatia na podporu komunikácie medzi akademickou a podnikovou sférou: Študenti-Podniky-Univerzity. Tento rok sa celonárodné podujatie uskutoční po prvýkrát v Banskej Bystrici a na organizácii sa spolupodieľajú aj Kariérne centrum UMB a Francúzsko-slovenská obchodná komora. V rámci Diskusného fóra (10,30-12,30) budú zástupcovia praxe diskutovať o potrebe multilingvizmu v každodennej činnosti podnikov. V rámci následného veľtrhu príležitostí (12,30-14,30) budú mať študenti možnosť spoznať podniky na Slovensku a ich ponuky pre študentov stredných a vysokých škôl. Paralelne s veľtrhom budú prebiehať dva worskhopy : "Otestuj svoje schopnosti" pre študentov VŠ a "Interkomprehenzia" pre študentov SŠ. Všetci ste srdečne vítaní!
 
Dátum: 4. 4. 2019
Čas začiatku: 10:30
Čas ukončenia: 14:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici - nová budova
Odborný gestor: doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD., prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou
Hlavný cieľ: Rozvoj spolupráce medzi akademickou sférou a podnikmi.

Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:spolupráca s praxou, rozvoj medzinárodných kontaktov, práca s talentovanými študentmi
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Žaneta Lacová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici - KE
E-mail:
zaneta.lacova
Telefón: 048/446 2611
 
Zoznam priložených súborov

Program Forum 2019.pdf (1. 4. 2019 8:28:14)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: