Úvod > Fakulta >

Vedecké zasadnutie KEMP spojené s malou obhajobou pracovných verzií dizertačných prác

Priblížiť zamestnancom a doktorandom výstupy dosiahnutých výsledkov jednotlivých skúmaných oblastí v riadení malých a stredných podnikov, ako aj ich vedeckú interpretáciu a prezentáciu. Zapracovať podnety, námietky od oponentov. Precizovať a dopracovať práce k záverečným obhajobám.
 
Dátum: 24. 4. 2019
Čas začiatku: 8:30
Čas ukončenia: 14:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: zasadačka č. 3, EF UMB
Odborný gestor: prof. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD.
Hlavný cieľ: Priblížiť skúmané tématické oblasti v riadení malých a stredných podnikov. Zapracovať pripomienky, námietky, podnety od oponentov pred záverečnými obhajobami dizertačných prác.
Kategória: Workshop domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Tematické okruhy:Environmentálna zodpovednosť, kompetenčný model, rodinné podnikanie
Web: http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=78
 
Kontaktná osoba
Meno: Jaroslav Ďaďo
Titul: prof., Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB, KEMP
E-mail:
jaroslav.dado
Telefón: 048/446 2723
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika