Úvod > Fakulta >

Vplyv pandémie COVID-19 na sektor cestovného ruchu a Smerovanie pomoci do cestovného ruchu

Cestovný ruch sa dostal do situácie, kedy je potrebné nájsť spôsob jeho opätovnej obnovy. Vzhľadom na aktuálne dianie na Slovensku cítime potrebu usporiadať spoločenskú diskusiu s dôrazom na hľadanie riešení a východísk zo súčasnej situácie. Na pôde Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ponúkame platformu na odbornú diskusiu s predstaviteľmi kľúčových subjektov zainteresovaných na rozvoji cestovného ruchu. Termín konania panelovej diskusie je 5. 11. 2020. Svoje názory predstavia zástupcovia Ministerstva dopravy a výstavby SR, odvetvových a profesijných zväzov, organizácií destinačného manažmentu ako aj podnikateľských subjektov. Predmetom diskusie bude vplyv pandémie COVID-19 na sektor cestovného ruchu a smerovanie pomoci do cestovného ruchu. Ambíciou podujatia je vytvoriť priestor na kritickú analýzu súčasného stavu a hľadania východísk v prospech rozvoja sektora cestovného ruchu. Diskusia bude prenášaná (streamovaná) pre verejnosť. Partnerom podujatia je Slovak Business Agency.
 
Dátum: 5. 11. 2020
Čas začiatku: 09:45
Čas ukončenia: 15:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB - aula Rotunda, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica
Odborný gestor: prof. Ing. Vanda Maráková, PhD., prof. Ing. Jana Kučerová, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom podujatia je vytvoriť priestor na synergickú diskusiu subjektov verejného a súkromného sektra, ktorej výsledkom budú návrhy a opatrenia smerujúce na podporu cestovného ruchu.
Kategória: Konferencia domáca (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Tematické okruhy:Vplyv pandémie COVID-19 na sektor cestovného ruchu, Smerovanie pomoci do cestovného ruchu
 
Kontaktná osoba
Meno: Diana Kvasnová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici - KCR
E-mail:
katcr
Telefón: 048/446 2220
 
Zoznam priložených súborov

Pracovný program.pdf (26. 10. 2020 13:52:28)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: