Úvod > Fakulta >

KOMUNIKÁCIA – globálne a sofistikovane

Odborná prednáška z praxe zameraná na súčasné výzvy v oblasti komunikácie podniku. Reflektuje na súčasnú situáciu, ktorá je poznačená celosvetovou pandemickou situáciou a upozorňuje na potrebu zmeniť celkový pohľad aj na komunikáciu ako na nenahraditeľný komunikačný multiplikátor. Prednášajúci: Ing. Branislav Berec, Ing. Eva Krajčírová, Ing. Silvia Kostyalová, Georgína Széllová, MBA, Mgr. Mariana Tóthová OSRAM, a.s. Nové Zámky . Prednáška je určená študentom denného a externého štúdia programu Ekonomika a manažment podniku a Ekonomika a manažment sociálnej práce.

Usporiadateľ: Ekonomická fakulta UMB, Fakulta ekonomiky a manažmentu, SPU v Nitre, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, SPU v Nitre, Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, STU v Bratislave
Link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a834da10817104d12825666a53686371b%40thread.tacv2/1605361731561?context=%7b%22Tid%22%3a%2255801aee-cccb-46c5-880c-d6f6c4603f42%22%2c%22Oid%22%3a%22d2d7b687-b14c-4f12-9f71-811585d8b87f%22%7d

 
Dátum: 23. 11. 2020
Čas začiatku: 07:30
Čas ukončenia: 09:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: on-line
Odborný gestor: Ing. Jana Hroncová Vicianová, PhD., Katedra ekonomiky a manažmentu podniku, Ekonomická fakulta
Hlavný cieľ: Cieľom výberovej prednášky je zdieľanie dlhodobých praktických skúseností z manažérskej komunikácie, získaných v domácom a zahraničnom prostredí medzinárodnej spoločnosti vo virtuálnom svete.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie: Odborný gestor*: prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD., Katedra marketingu a obchodu, Fakulta ekonomiky a manažmentu, SPU v Nitre doc. Ing. Janka Beresecká, PhD., Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, SPU v Nitre doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD., Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, STU v Bratislave
Tematické okruhy:Manažérska komunikácia v medzinárodnej spoločnosti vo virtuálnom svete. Ako viesť mítingy vo virtuálnom svete? Ako virtuálne manažovať a motivovať tím? Ako viesť virtuálne školenia?
 
Kontaktná osoba
Meno: Jana Hroncová Vicianová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici - KEMP
E-mail:
jana.hroncova
Telefón: 048/4462712
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: