Úvod > Fakulta >

MARKETING a KOMUNIKÁCIA verejnej správy v číslach

Odborná prednáška z praxe zameraná na súčasné výzvy v oblasti mareketingu a komunikácie verejnej správy.
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta UMB, Fakulta ekonomiky a manažmentu, SPU v Nitre, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, SPU v Nitre, Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, STU v Bratislave a iné fakulty.

Odkaz na stránku podujatia*
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODFlNjU1ZWUtNGYxNC00M2Y5LThkMzQtNjM4NTc4NWEwOGM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2255801aee-cccb-46c5-880c-d6f6c4603f42%22%2c%22Oid%22%3a%2232e771b8-15ed-4afc-be2a-d36d5766e99b%22%7d


 
Dátum: 24. 11. 2020
Čas začiatku: 13:00
Čas ukončenia: 14:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: on-line
Odborný gestor: doc. Ing. Štefan Hronec, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom výberovej prednášky je zdieľanie výsledkov z dlhodobej analýzy marketingových rozpočtov
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk:
Tematické okruhy:Samosprávy v súčasnosti nefungujú iba ako uzavreté komunity, neprekračujúce originálne či prenesené kompetencie. Čoraz viac sa orientujú trhovo, preberajú manažérske systémy riadenia, vytvárajú si vlastné podniky a orientujú sa aj vo svete marketingu a efektívnej komunikácie. Nástroje, ktoré boli donedávna vlastné súkromným spoločnostiam, sú pevnou súčasťou ich práce na poli prezentácie a propagácie
Ďalšie informácieOdborný gestor*: doc. Ing. Štefan Hronec, PhD. prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD., Katedra marketingu a obchodu, Fakulta ekonomiky a manažmentu, SPU v Nitre doc. Ing. Janka Beresecká, PhD., Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, SPU v Nitre doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD., Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, STU v Bratislave
 
Kontaktná osoba
Meno: Jana Hroncová Vicianová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici - KEMP
E-mail:
jana.hroncova
Telefón: 048/446 2712
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: