Úvod > Fakulta >

Workshop CRD: ABC pre začínajúceho výskumníka

Centrum rozvoja doktorandov v spolupráci s Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vás pozývajú na workshop nazvaný ABC pre začínajúceho výskumníka. Je určený predovšetkým študentom prvého ročníka doktorandského štúdia na všetkých fakultách UMB v BB. Vítaná je tiež účasť pokročilejších výskumníkov.
Link na podujatie je https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjIyNDE1YjItOTVjYS00OWI0LWFkMjUtN2ZhYmE3NDI3YWJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22553d839c-eb35-401d-b2a4-db69b228167d%22%2c%22Oid%22%3a%22322ccc06-fcae-4df7-bd7a-25807f6db8e3%22%7d
 
Dátum: 26. 11. 2020
Čas začiatku: 13:00
Čas ukončenia: 14:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: on-line
Odborný gestor: Mgr. Lucia Nižníková, PhD.
Hlavný cieľ: Študent sa oboznámi so základnými informáciami o publikačnej činnosti a o tom, čo v tejto oblasti ponúka Univerzitná knižnica UMB v Banskej Bystrici.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Legislatíva, ktorá upravuje evidenciu publikačnej činnosti; ako sa nahlasuje publikačná činnosť do univerzitnej knižnice; interná databáza UMB + Centrálny register; ďalšie služby Univerzitnej knižnice UMB v Banskej Bystrici.
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Emília Zimková
Titul: prof.,Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB v Banskej Bystrici - CRD
E-mail:
emilia.zimkova
Telefón: -
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: