Úvod > Fakulta >

EMOCIONÁLNA INTELIGENCIA vo VIRTUÁLNOM SVETE

Odborná prednáška z praxe zameraná na súčasné výzvy v oblasti tzv. „mäkkých zručností“, tzv. „soft skills“, vďaka ktorým lepšie poznáte seba a konáte najlepšie, ako viete, čo v praktickej rovine môžete využiť napr. pri video pohovore do zamestnania, rozširovaní on-line vzdelávania, či virtuálnom in house. Prednášajúci: Ing. Branislav Berec, Ing. Eva Krajčírová, Ing. Silvia Kostyalová, Georgína Széllová, MBA, Mgr. Mariana Tóthová OSRAM, a.s. Nové Zámky. Prednáška je určená študentom denného a externého štúdia programu Ekonomika a manažment podniku a Ekonomika a manažment sociálnej práce.
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta UMB, Fakulta ekonomiky a manažmentu, SPU v Nitre, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, SPU v Nitre, Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, STU v Bratislave
Odkaz na stránku podujatia*
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_MmNkZTg0ZmQtMDNiNy00YjY1LWExZDQtZGY1N2M3MTgzY2Rk@thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22:%2255801aee-cccb-46c5-880c-d6f6c4603f42%22,%22Oid%22:%2232e771b8-15ed-4afc-be2a-d36d5766e99b%22%7d

 
Dátum: 30. 11. 2020
Čas začiatku: 07:30
Čas ukončenia: 09:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: on-line
Odborný gestor: Ing. Jana Hroncová Vicianová, PhD., Katedra ekonomiky a manažmentu podniku
Hlavný cieľ: Cieľom výberovej prednášky je poukázať na význam „mäkkých zručností“, tzv. „soft skills“, vďaka ktorým lepšie poznáte seba a konáte najlepšie, ako viete, čo v praktickej rovine môžete využiť napr. pri video pohovore do zamestnania, rozširovaní on line vzdelávania, či virtuálnom in house.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Tematické okruhy:EMOCIONÁLNA INTELIGENCIA vo VIRTUÁLNOM SVETE. Ako viesť výberové pohovory vo virtuálnom svete? Ako viesť virtuálne školenia?
Ďalšie informácie Odborný gestor*: prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD., Katedra marketingu a obchodu, Fakulta ekonomiky a manažmentu, SPU v Nitre doc. Ing. Janka Beresecká, PhD., Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, SPU v Nitre doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD., Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, STU v Bratislave
 
Kontaktná osoba
Meno: Jana Hroncová Vicianová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici - KEMP
E-mail:
jana.hroncova
Telefón: 048/446 2712
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: