Úvod > Fakulta >

Workshop CRD: Etika vedeckého výskumu a publikovania

Centrum rozvoja doktorandov v spolupráci s Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vás pozývajú na workshop venovaný etike vedeckého výskumu a vedeckého publikovania
Link na toto podujatie je tu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5991d8fcfdba4489a343aee142a1ba8e%40thread.tacv2/1606485180367?context=%7b%22Tid%22%3a%22553d839c-eb35-401d-b2a4-db69b228167d%22%2c%22Oid%22%3a%22322ccc06-fcae-4df7-bd7a-25807f6db8e3%22%7d
 
Dátum: 3. 12. 2020
Čas začiatku: 13:00
Čas ukončenia: 14:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: on-line
Odborný gestor: Mgr. Lucia Nižníková
Hlavný cieľ: Hlavným cieľom je oboznámiť účastníkov podujatia s názormi na etiku vedeckého výskumu.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Vedecká etika a publikačná etika; pirátske zdieľanie článkov; open access ako alternatíva tradičného publikovania; hrozba v podobe predátorských vydavateľov, časopisov, konferencií, metrík.
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Emília Zimková
Titul: prof.,Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB v Banskej Bystrici - CRD, dekanát
E-mail:
emilia.zimkova
Telefón: -
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: