Úvod > Fakulta >

Workshop CRD: Kategorizácia akademických výstupov a hodnotenie kvality vedeckých časopisov & scientometrické databázy

Centrum rozvoja doktorandov v spolupráci s Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vás pozývajú na workshop venovaný hodnoteniu kvality a impaktu vedeckých časopisov.
 
Dátum: 14. 1. 2021
Čas začiatku: 13:00
Čas ukončenia: 14:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Centrum rozvoja doktorandov, Ekonomická fakulta UMB
Odborný gestor: doc. Ing. Ján Huňady, PhD.
Hlavný cieľ: Hlavným cieľom je oboznámiť účastníkov podujatia s možnosťami hodnotenie kvality vedeckých časopisov.Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Publikačná činnosť, Hodnotenie impaktu
Ďalšie informácie
Web: http://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5991d8fcfdba4489a343aee142a1ba8e%40thread.tacv2/1607113793186?context=%7b%22Tid%22%3a%22553d839c-eb35-401d-b2a4-db69b228167d%22%2c%22Oid%22%3a%22322ccc06-
 
Kontaktná osoba
Meno: Emília Zimková
Titul: prof.,Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB v Banskej Bystrici - CRD, dekanát
E-mail:
emilia.zimkova
Telefón: -
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: