Úvod > Fakulta >

Digitálna nerovnosť na Slovensku (seminár SOeVA)

V pondelok 26.4.2021 o 9,00 hod. budú Ing. Anna Vallušová, PhD. a Ing. Ivana Kuráková, PhD. prezentovať čiastkové výstupy projektu VEGA 1/0668/20 EF UMB | Digitálna nerovnosť a digitálna exklúzia ako výzva pre riadenie ľudských zdrojov v podniku. Počas prezentácie vysvetlia pojmy digitálna nerovnosť, digitálna exklúzia a digitálna bariéra a objasnia okolnosti ich vzniku a vývoja. Opíšu súčasný stav digitálnej exklúzie na Slovensku na základe analýzy mikrodát Community Statistics on Information Society (Eurostat). Zamerajú sa na dve domény digitálnej exklúzie – na spoločenské rozdiely v prístupe k informačno-komunikačným technológiám a rozdiely v digitálnych zručnostiach. Naznačia najdôležitejšie výzvy v tejto oblasti a možnosti ich riešenia. Srdečne Vás pozývame na stretnutie cez MS Teams (https://bit.ly/3dXqK01).
 
Dátum: 26. 4. 2021
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 10:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: online seminár, MS Teams
Odborný gestor: Ing. Anna Vallušová, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom aktivity je prezentovať metodiku a výsledky výskumnej činnosti na Katedre ekonómie a podporiť medzikatedrovú spoluprácu.
Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:digitálna nerovnosť, digitálna exklúzia
Ďalšie informácie
Web: http://bit.ly/3dXqK01
 
Kontaktná osoba
Meno: Žaneta Lacová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici - KE
E-mail:
zaneta.lacova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Divoková Ľuba