Úvod > Fakulta >

9. Medzinárodná vedecká konferencia "Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu"

Medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Slezskou Univerzitou v Opavě (Česká republika), Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a Ekonomickou Univerzitou vo Wroclawi (Poľsko). Podujatie sa koná pod záštitou rektora Slezské Univerzity v Opavě doc. Ing. Pavla Tuleji, Ph.D., primátora mesta Karviné Ing. Jana Wolfa, generálnej riaditeľky kúpeľov Darkov, a. s. Ing. Pavlíny Filipi
 
Dátum: 26. 5. 2021
Čas začiatku: 8:45
Čas ukončenia: 16:15
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Odborný gestor: doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.
Hlavný cieľ: Cieľom podujatia je prispieť k prehĺbeniu teoretických a praktických poznatkov z cestovného ruchu. Osobitná pozornosť je venovaná trendom rozvoja v kúpeľníctve, hotelierstve a službách cestovného ruchu v medzinárodnom kontexte krajín V4.
Kategória: Konferencia medzinárodná (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Rokovací jazyk: slovenský
český
anglický
poľský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:1. Hotelierstvo a gastronómia. 2. Trendy rozvoja v kúpeľnom cestovnom ruchu. 3. Aktuálne trendy v cestovnom ruchu.
Ďalšie informácie
Web: http://konferencehot.slu.cz/
 
Kontaktná osoba
Meno: Vanda Maráková
Titul: prof., Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
E-mail:
vanda.marakova
Telefón: 446 22 16
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika