Úvod > Fakulta >

Úloha kultúry v rozvoji území

Prednáška skúsenej a uznávanej odborníčky Ing. arch. Zuzany Klasovej, ktorá má dlhoročné skúsenosti v ochrane a prezentácii kultúrneho dedičstva. Spolupracovala na domácich a zahraničných projektoch zameraných na ochranu a využitie kultúry a kultúrneho dedičstva pri rozvoji území. Prednáška sa uskutoční v rámci predmetu Kultúra a regionálny rozvoj. Všetci ste srdečne pozvaní!
 
Dátum: 4. 5. 2021
Čas začiatku: 7:30
Čas ukončenia: 8:45
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: online MS Teams
Odborný gestor: doc. Ing. Anna Vaňová, PhD.
Hlavný cieľ: Vysvetliť úlohu kultúry v podmienkach rozvoja obcí miest a regiónov na príkladoch z praxe.
Kategória: Domáci prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGVmMDQzNDItZTFiYi00MjIwLTlmOWItYmExNzllMmM0ZDYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22553d839c-eb35-401d-b2a4-db69b228167d%22%2c%22Oid%22%3a%22851ef58b-ac87-4be3-82ee-20af4707e0f4%22%7d
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Anna Vaňová
Titul: doc. Ing., PhD.
Organizácia: KVERR EF UMB
E-mail:
anna.vanova
Telefón: -
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika