Úvod > Fakulta >

Inovácie pre ďalší ekonomický rozvoj: inovační aktéri a politiky

Workshop "Inovácie pre ďalší ekonomický rozvoj: inovační aktéri a politiky" má za cieľ diskutovať aktuálne otázky inovácií a inovačného prostredia v zmysle "Quadruple helix modelu“ z pohľadu teórie a praxe. Súčasťou je diseminácia vybraných výsledkov projektu VEGA 1/0385/19: „Determinanty inovačnej výkonnosti podnikov na báze koncepcie Quadruple helix modelu“, ktoré budú diskutované v širšom kontexte. V rámci workshopu tiež vystúpia zástupcovia významných regionálnych a národných inštitúcii zaoberajúcich sa inovačným prostredím a podporou inovácií. Okrem riešiteľov projektu s príspevkami vystúpia: Janka Pálková (výkonná riaditeľka Rozvojovej agentúry BBSK, n.o.) a Lucia Malová (projektový manažér pre výskum a vývoj, Banskobystrický samosprávny kraj) ako aj Michal Kardoš (výkonný riaditeľ, Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku).
Link na prihlásenie-www.bit.ly/3dILNUq
 
Dátum: 13. 12. 2021
Čas začiatku: 14:00
Čas ukončenia: 15:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: ONLINE cez Teams
Odborný gestor: doc. Ing. Ján Huňady, PhD.
Hlavný cieľ: Hlavným cieľom workshopu je prezentácia vybraných výstupov projektu VEGA 1/0385/19 a diskusia aktuálnych otázky inovácií a inovačného prostredia v zmysle "Quadruple helix modelu" z hľadiska teórie a praxe.


Kategória: Workshop domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Inovácie a inovační aktéri; Inovačná politika; Podpora inovácií; Inovačné prostredie.
Ďalšie informácie
Web: https://bit.ly/3dILNUq
 
Kontaktná osoba
Meno: Ján Huňady
Titul: doc. Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
E-mail:
jan.hunady
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária