Úvod > Fakulta >

SCIENTIA IUVENTA 2022 - medzinárodná konferencia

Centre for Research and Development v spolupráci s Ekonomickou fakultou, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a občianskym združením Financ, Vás pozývajú na 17. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie pre doktorandov a mladých výskumníkov SCIENTIA IUVENTA 2022. Konferencia je rozdelená do tematických okruhov: Cestovný ruch, Ekonomika a manažment podniku, Verejná ekonomika a politika, Financie.
Konferencia je určená predovšetkým doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom a uskutoční sa 7. apríla 2022 online prostredníctvom MS Teams. Rokovacím jazykom konferencie je anglický jazyk.

Všetky potrebné informácie môžete nájsť na web stránke konferencie si.umb.sk.

Veríme, že konferencia Scientia Iuventa 2022 pomôže šíriť nové vedecké poznatky a výsledky výskumu mladých vedcov a vedkýň v oblasti cestovného ruchu, verejnej ekonomiky a politiky, financií a tiež ekonomiky a manažmentu podniku, a tak môže byť obohacujúcim časom k poznaniu nepoznaného.

Všetkých záujemcov srdečne pozývame.
 
Dátum: 7. 4. 2022
Čas začiatku: 11:00
Čas ukončenia: 16:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: MS Teams
Odborný gestor: prof. Ing. Emília Zimková, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom konferencie je vytvoriť priestor doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom pre výmenu a zdieľanie teoretických informácií, skúseností a výsledkov výskumu v tematických oblastiach: cestovný ruch, ekonomika a manažment podniku, verejná ekonomika a politika, financie.
Kategória: Konferencia s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Cestovný ruch, Ekonomika a manažment podniku, Verejná ekonomika a politika, Financie
Ďalšie informácie
Web: http:// http://si.umb.sk/?lang=en
 
Kontaktná osoba
Meno: Filip Smutný
Titul: Ing.
Organizácia: EF UMB, CRD
E-mail:
filip.smutny
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária