Úvod > Fakulta >

Verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce

Dekan Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici oznamuje, že dňa 21. júna 2022 o 10,00 hod. sa v zasadacej miestnosti č. 3 Ekonomickej fakulty UMB, Tajovského ul. 10 v Banskej Bystrici uskutoční verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce v odbore habilitačného a inauguračného konania Cestovný ruch v študijnom odbore Ekonómia a manažment Ing. Radky MARČEKOVEJ, PhD., zamestnankyňa Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. Téma habilitačnej prednášky „Socioekonomické aspekty rozvoja trhu kúpeľného cestovného ruchu na Slovensku“, téma habilitačnej práce „Paradigmy rozvoja trhu zdravotného cestovného ruchu na Slovensku v 21. storočí“.V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie sa verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce uskutočnia dištančnou formou. V prípade záujmu o online účasť na habilitačnej prednáške a obhajobe habilitačnej práce je potrebné kliknúť na link k pripojeniu sa na verejnú habilitačnú prednášku.
·Téma habilitačnej prednášky „Socioekonomické aspekty rozvoja trhu kúpeľného cestovného ruchu na Slovensku“.

·Téma habilitačnej práce „Paradigmy rozvoja trhu zdravotného cestovného ruchu na Slovensku v 21. storočí“.
 
Dátum: 21. 6. 2022
Čas začiatku: 10.00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: zasadacia miestosť č. 3, Tajovského 10, Banská Bystrica
Odborný gestor: prof. Ing. Vanda Maráková, PhD.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:
Ďalšie informácie
Web: https://youtu.be/GeIS3j7JNuU
 
Kontaktná osoba
Meno: Ingrid Balážová
Titul: PhDr.
Organizácia: referát VVČ a DrŠ
E-mail:
ingrid.balazova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária