Úvod > Fakulta >

Efektívnosť financovania marketingovej stratégie verejnej vysokej školy

Rozšírený vedecký seminár organizovaný Katedrou financií a účtovníctva EF UMB bude pozostávať z prezentácie výstupov prvého variantu dizertačnej práce doktorandky Ing. Sone Priščákovej na tému Efektívnosť financovania marketingovej stratégie verejnej vysokej školy. Následne bude jej práca posudzovaná domácimi a zahraničnými odborníkmi z oblasti financií.
 
Dátum: 18. 4. 2023
Čas začiatku: 10.40
Čas ukončenia: 12.00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Zasadačka 3, EF UMB
Odborný gestor: prof. Ing. Emília Zimková, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom rozšíreného vedeckého seminára je oboznámiť prítomných s výsledkami výskumu doktoradky a následne s posudkami externých a interných expertov z oblasti financií. Výsledkom vedeckého seminára má byť odborná diskusia napomáhajúca pri vzniku záverečnej verzie dizertačnej práce.
Kategória: Kongres medzinárodný (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Rokovací jazyk: slovenský
český
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:1. Prezentácia výsledkov výskumu. 2. Externé a interné posudzovanie. 3. Diskusia. 4. Záver.
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Kamil Ščerba
Titul: Ing. PhD.
Organizácia: EF UMB, KFÚ
E-mail:
kamil.scerba
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária