Úvod > Fakulta >

Medzinárodná vedecká konferencia "Ekonomické, sociálne, environmentálne a legislatívne aspekty spoločensky zodpovedného podnikania"

Dátum: 13. 10. 2011
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Odborný gestor: Katedra ekonomiky a manažmentu podniku
Hlavný cieľ: Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie je výmena názorov, teoretických poznatkov a praktických skúseností s implementáciou sociálneho a legislatívneho aspektu ako aj implementácia jeho ďalších konceptov na úrovni podnikov, zvlášť malých a stredných podnikov. Účastníci konferencie budú prezentovať priebežné výsledky výskumu v jednotlivých tematických oblastiach. Cieľom je rovnako nadviazanie a prehĺbenie kontaktov so zahraničnými a domácimi univerzitami, vedecko-výskumnými oddeleniami a podnikateľskou praxou.
Kategória: Konferencia s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: slovenský
český
anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:1. ekonomické aspekty SZP 2. sociálne aspekty SZP 3. environmentálne aspekty SZP 4. legislatívne aspekty SZP 5. SZV v nadväznosti na jednotlivé podnikové činnosti (manažment, marketing, inovácie)
Ďalšie informácieVýstupom z konferencie bude zborník abstraktov v tlačenej podobe s ISBN a vydané CD s plnými textami príspevkov.
Web: http://www.ef.umb.sk/ef/index.asp?uid=1807
 
Kontaktná osoba
Meno: Viera Marková
Titul: prof. Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
viera.markova
Telefón: 048 446 21 40
 
Fotogaléria
 
Zoznam priložených súborov

pokyny na úpravu príspevkov.doc (21. 9. 2011 15:19:23)
pozvánka.doc (21. 9. 2011 15:19:07)
prihláška.doc (21. 9. 2011 15:19:15)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: