Úvod > Fakulta >

Čaša vína

Dňa 8. januára 2009 sa pri čaše vína opäť stretli zamestnanci fakulty s vedením Ekonomickej fakulty UMB. V úvodnom príhovore dekanka fakulty prof. Ing. Mária Uramová, PhD. privítala všetkých prítomných a zaželala veľa pracovných a osobných úspechov.
 
Dátum: 8. 1. 2009
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Slávnostná aula, EF UMB
Odborný gestor: Ekonomická fakulta UMB
Hlavný cieľ: V závere oficiálnej časti odovzdala ocenenia za:

najlepšieho pedagogického a vedeckovýskumného pracoviska za rok 2008

Katedra regionálneho rozvoja a verejnej správy
Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania
(tento rok získali prvenstvo dve katedry)

najlepšiu dizertačnú prácu

Ing. Ivanovi Petríkovi, PhD.
obhájenú v študijnom odbore 8.1.1 Cestovný ruch v roku 2008
Na tému:
Zmeny v štruktúre dopytu po národnom cestovnom ruchu v Slovenskej republike

Dr. DomeNicovi Raguseovi, PhD.
obhájenú v študijnom odbore 3.3.23 Verejná ekonomika a služby v roku 2008
Na tému:
Faktory veľkosti neziskového verejnoprospešného sektora v krajinách EÚ

Ing. Stanislavovi Kološtovi, PhD.
obhájenú v študijnom odbore 3.3.23 Verejná ekonomika a služby v roku 2008
Na tému:
Nové trendy v regionálnom rozvoji a možnosti ich uplatnenia v regiónoch SR
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Ladislav Klement
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
ladislav.klement
Telefón: 048 446 21 50
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: