Úvod > Fakulta >

Slávnostné otvorenie akademického roka 2008/2009 na UMB

Slávnostné otvorenie akademického roka 2008/2009 začalo o 10.00 hodine v Aule Beliana za prítomnosti vedenia UMB, vedenia fakúlt UMB a taktiež vzácnych hostí z iných Slovenských a zahraničných univerzít, štátnej správy, samosprávy a partnerov UMB.
Prvý krát v histórii UMB sa otvorenia akademického roka univerzity zúčastnil prezident SR J.E. p. Ivan Gašparovič.
 
Dátum: 18. 9. 2008
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Rektorát
Miesto: Aula Beliana, Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici
Odborný gestor: Rektorát UMB
Hlavný cieľ: nie je
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Ladislav Klement
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
ladislav.klement
Telefón: 048 446 21 50
 
Z tejto príležitosti boli udelené nasledovné ceny:
Cena rektorky Univerzity Mateja Bela v oblasti vedecko-pedagogickej a v oblasti umenia za rok 2007

Ekonomické vedy
doc. PaedDr. Gabriela Korimová, PhD.
Predpoklady rozvoja sociálnej ekonomiky
Sociálne podnikanie

Osobitná cena rektorky
za mimoriadny prínos k príprave komplexnej akreditácie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a k vysokému hodnoteniu v garantovaných študijných odboroch a oblastiach výskumu
prof. Ing. Jurajovi Nemcovi, CSc.

Strieborná medaila UMB
doc. Ing. Marte Orviskej, PhD.
za zásluhy o dobré výsledky pre komplexnú akreditáciu Ekonomickej fakulty v oblasti medzinárodne uznávaných publikačných a vedeckovýskumných aktivít

Najvyššie ocenenie UMB nepedagogickým pracovníkom
Bronzová medaila UMB
Ing. Vladimírovi Rehákovi
tajomníkovi Ekonomickej fakulty UMB, pri príležitosti jeho životného jubilea za významný prínos k rozvoju fakulty ako i celej univerzity

Mimoriadna cena rektorky UMB
Bronzová medaila UMB
Gabriele Elexovej
Ekonomická fakulta UMB
Ekonomika a manažment podniku
doktorandka

za študijné a pracovné výsledky

 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: