Úvod > Fakulta >

Slávnostná vedecká rada UMB

Pri príležitosti 30. výročia založenia Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa dňa 14. februára uskutočnilo slávnostné rozšírené zasadnutie Vedeckej rady EF UMB pod vedením prodekanky EF UMB pre vedeckovýskumnú činnosť prof. Ing. Ľubici Švantnerovej, PhD.
 
Dátum: 14. 2. 2007
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB
Odborný gestor: Ekonomická fakulta UMB
Hlavný cieľ: Zasadnutie otvorila dekanka Ekonomickej fakulty UMB prof. Ing. Mária Uramová, PhD. Privítala účastníkov zasadnutia, osobitne rektorku Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici prof. PhDr. Beatu Kosovú, CSc., predsedu Akademického senátu UMB doc. PaedDr. Miroslava Krystoňa, CSc., prorektorov UMB, predsedu Akademického senátu EF UMB prof. Ing. Jaroslava Ďaďa, PhD. a ďalších významných hostí, partnerov fakulty, ktorí pôsobia na akademických pôdach univerzít doma a v zahraničí, predstaviteľov štátnej správy a samosprávy, primátora mesta Banská Bystrica Mgr. Ivana Saktora, zamestnancov a absolventov fakulty a zástupcov praxe.
V úvodnom príhovore dekanka Ekonomickej fakulty UMB pripomenula historické premeny fakulty za jej 30 rokov, profiláciu štúdia a orientáciu vedeckovýskumnej práce na fakulte.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: - -
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: