Úvod > Fakulta >

Čaša vína

Dňa 4. januára 2007 sa pri čaše vína stretli zamestnanci fakulty s novým vedením EF UMB. V úvodnom príhovore dekanka fakulty prof. Ing. Mária Uramová, PhD. privítala prítomných a predstavila nových členov vedenia fakulty:

- prof. Ing. Ľubicu Švantnerovú, PhD. - prodekanku pre vedeckovýskumnú činnosť
- Ing. Petra Krištofíka, PhD. - prodekana pre medzinárodné vzťahy
- PhDr. Mariána Kiku - prodekana pre rozvoj
- Ing. Vladimíra Hiadlovského - prodekana pre pedagogickú činnosť.

V ďalšej časti oboznámila prítomných s najdôležitejšími úlohami, ktoré bude fakulta v novom roku plniť a zabezpečovať. Všetkým zaželala veľa pracovných a osobných úspechov.
V závere oficiálnej časti odovzdala ocenenie za najlepšie dizertačné práce za rok 2006:

Ing. Janke Petrovičovej, PhD.
Ing. Petrovi Vlčekovi, PhD.
a
doc. Ing. Marte Orviskej, PhD. - vedúcej katedry financií a účtovníctva za najlepšie pracovisko fakulty v roku 2006.
 
Dátum: 4. 1. 2007
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB
Odborný gestor: Ekonomická fakulta UMB
Hlavný cieľ: nie je
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: - -
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: