Úvod > Fakulta >

Certifikát kvality na EF

Ekonomická fakulta, ako prvá vysokoškolská inštitúcia univerzitného typu na Slovensku získala v roku 1999 medzinárodný certifikát systému manažérstva kvality podľa normy EN STN ISO 9001:2000.

V mesiaci február 2006 bol na fakulte uskutočnený reaudit funkčnosti existujúceho systému kvality certifikovaným pracoviskom SGS Slovakia spol. s r.o. Košice.

Vedenie Ekonomickej fakulty UMB obhájilo plnenie požiadaviek noriem ISO 9001:2000 pre navrhovanie, prípravu a poskytovanie univerzitného vzdelávania, vedeckú činnosť a výskum v oblasti ekonomiky so zameraním na cestovný ruch, verejnú ekonomiku a služby, ekonomiku a manažment podniku, financie, bankovníctvo a financovanie, regionálny rozvoj a verejnú správu.

Výsledkom úspešného auditu bolo pridelenie certifikátu kvality Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici na ďalšie 3 roky s platnosťou do 13. februára 2009.

Na základe niekoľkoročnej vzájomnej spolupráce zorganizovala Ekonomická fakulta UMB s certifikačným pracoviskom SGS Slovakia pre študentov fakulty kurz „Manažér kvality".

Zúčastnilo sa ho od 2. – 4. februára 2006 40 študentov 5. ročníka zo všetkých študijných odborov v Banskej Bystrici a od 8. – 10. februára 2006 19 študentov 4. ročníka na detašovanom pracovisku EF UMB v Poprade. Nešlo o začiatočníkov v tejto oblasti, pretože všetci už mali v rámci štúdia na EF UMB absolvované predmety zamerané na kvalitu – manažérstvo kvality, manažérstvo kvality služieb, nástroje kvality a ekonomika kvality.
 
Dátum: 2. 2. 2006 - 19. 4. 2006
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB
Odborný gestor: prof. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD.
Hlavný cieľ: V rámci kurzu šudenti absolvovali prednášky, riešili prípadové štúdie. V praktických častiach workshopu získavali vedomosti a zručnosti v oblasti kvality, zavádzania systému kvality v organizácii, mapovanie procesov. Spestrením kurzu bolo spracovanie procesnej mapy a pochopenie procesu služby ako takého, na procese „varenie kávy". Záverečné skúšky absolvovali formou testu.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:Stretnutie bolo vedené formou vzájomných diskusií a konzultácií, prácou v špeciálne vytvorených skupinách, doplnené odbornými prednáškami zástupcov Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu, Svetovej banky, Rakúskej národnej agentúry a Ministerstva financií Chorvátska. Zástupcovia jednotlivých krajín predniesli referáty o stave sociálnej zodpovednosti v krajine, pracovali v skupinách ako prípravný výbor zameraný na tvorbu a návrh nových ISO noriem v oblasti sociálnej zodpovednosti. Výsledkom spoločnej práce bol návrh prednesený v závere stretnutia, prvý draft ISO noriem zameraný na sociálnu zodpovednosť.
Tematické okruhy:Slávnostné vyhodnotenie a ukončenie kurzu bolo 19. apríla 2006 za účasti prof. Ing. Miloty Vetrákovej, PhD. – dekanky fakulty, prof. Ing. Jaroslava Ďaďa, PhD. – garanta kurzu a Ing. Heleny Čiernej, PhD. – manažéra kvality EF UMB. Úspešným absolventom odovzdali certifikát odbornej spôsobilosti v oblasti riadenia systémov kvality „Manažér QMS" v zmysle ISO 9001:2000, ktorý môžu zúžitkovať vo svojom praktickom živote po ukončení štúdia na Ekonomickej fakulte UMB. Ich uplatnenie na trhu práce oproti iným študentom sa stáva ďaleko širšie a flexibilnejšie.
Ďalšie informácieO tom, že Ekonomická fakulta má v oblasti zavádzania a uplatňovania ISO noriem manažérstva kvality bohaté skúsenosti svedčí aj to, že na základe osobného pozvania Rakúskeho inštitútu pre štandardizáciu, sa Ing. Helena Čierna, PhD. – manažér kvality EF UMB v dňoch 11. – 14. apríla 2006 zúčastnila workshopu venovanému sociálnej zodpovednosti organizácii. Stretnutie sa uskutočnilo vo Viedni, za účasti zástupcov z 23 krajín východnej Európy a strednej Ázie, Svetovej banky Washington, Technickej komisie Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu (ISO/TC), tvorcov a odborníkov zodpovedných za vydávanie ISO noriem kvality vo svete a zástupcov neziskových a vládnych organizácií jednotlivých krajín.
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: - -
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: