Úvod > Fakulta >

Novoročné stretnutie zamestnancov fakulty

Tradične, ako každý rok sa 3. januára 2006 uskutočnilo novoročné stretnutie dekanky so zamestnancami fakulty. V príhovore pani dekanka poďakovala všetkým zamestnancom za celoročnú prácu a poželala im v novom roku veľa pracovných a osobných úspechov.

Odovzdala Ceny dekanky
Ing. Silvii Mojžitovej, PhD.za najlepšiu dizertačnú prácu vo vednom odbore riadenie a ekonomika podnikov

Ing. Radoslavovi Kožiakovi, PhD.
za najlepšiu dizertačnú prácu vo vednom odbore odvetvové a prierezové ekonomiky

študentovi Tomášovi Hybenovi
za najlepšiu prácu Študentskej vedeckej aktivity v roku 2005

Detašovanému pracovisku EF UMB v Poprade
za najlepšie pracovisko Ekonomicke fakulty UMB

Pani dekanka odovzdala ocenenie zástupcom katedier regionálneho rozvoja a verejnej správy a verejnej ekonomiky za spracovanie podkladov k získaniu medzinárodnej akreditácie študijného odboru Verejná ekonomika a služby.
 
Dátum: 3. 1. 2006
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB
Odborný gestor: Ekonomická fakulta UMB
Hlavný cieľ: nie je
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: - -
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: