Úvod > Fakulta >

Management of Organization in Real and Virtual Environment: Opportunities and Challanges IV.

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
a
Politechnika Opolska, Wydzial Ekonomii i Zarzadzania v Opole (Poľsko)

Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu:

MANAGEMENT OF ORGANIZATION IN REAL AND VIRTUAL ENVIRONMENT: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES IV.
 
Dátum: 8. 11. 2012 - 9. 11. 2012
Čas začiatku: 10:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Poprad (Hotel Satel)
Odborný gestor: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici, Katedra ekonomiky a manažmentu podniku
Hlavný cieľ: Výmena teoretických a praktických poznatkov o nových trendoch v manažmente organizácií, nadviazanie a prehĺbenie kontaktov s odborníkmi z domácich aj zahraničných inštitúcií.Kategória: Konferencia s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
nemecký
poľský
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:1.Nové prístupy k riadeniu pri riešení ekonomických dôsledkov kríz.2. Nové trendy v manažmente a marketingu pri zabezpečovaní rozvoja podnikov v EÚ. 3.Rozvoj podnikania v podmienkach globálnej ekonomiky. 4.Aktuálne trendy a problémy implementácie inovácií.
Ďalšie informácieSpoluorganizátor: Politechnika Opolska, Wydzial Ekonomii i Zarzadzania v Opole (Poľsko)
 
Kontaktná osoba
Meno: Ľubica Lesáková
Titul: prof.,Ing.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
lubica.lesakova
Telefón: 048/446 2716
 
Fotogaléria
 
Zoznam priložených súborov

Pozvánka.pdf (7. 9. 2012 10:03:21)
Prihláška.doc (7. 9. 2012 10:02:40)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: