Úvod > Fakulta >

POLARITY, PARALELY A PRIENIKY JAZYKOVEJ KOMUNIKÁCIE 8. medzinárodná konferencia o komunikácii

Dátum: 6. 9. 2012 - 7. 9. 2012
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Fakulta humanitných vied
Miesto: UMB – Právnická fakulta, Komenského 20, Banská Bystrica
Odborný gestor: Katedra slovenského jazyka a literatúry s oddelením prekladateľstva a tlmočníctva FHV UMB, kontaktná osoba: Dr. Anna GÁLISOVÁ, Anna.Galisova@umb.sk
Hlavný cieľ: Konferenčné podujatie s 22-ročnou tradíciou a interdisciplinár-nym rámcom pokračuje
a)v predstavovaní vedeckých a odborných poznatkov s teoretickým a/alebo aplikačným rozmerom,
b)v interpretáciách s porovnávacími črtami a
c)v zovšeobecňovaní čiastkových podnetov.
Kategória: Kongres medzinárodný (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
nemecký
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:1. Metodológia v jazyku a komunikácii 2. Komunikácia, komunikačné sféry a komunikačné situácie 3. Sociolingvistika a slavistický svet 4. Jazykové kontakty a translačná komunikácia
Ďalšie informácie Prihlášky je nevyhnutné zasielať najneskôr do 10. 5. 2012.  Konferenčný poplatok slúži výhradne na pokrytie nákladov, súvisiacich s vydaním konferenčného zborníka.
Web: http://www.fhv.umb.sk/app/index.php?ID=524
 
Kontaktná osoba
Meno: Vladimír PATRÁŠ
Titul: prof., PaedDr., CSc.
Organizácia: KSJL FHV UMB, Tajovského 40, 974 01 BANSKÁ
E-mail: Vladimir.Patras@umb.sk
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: