Úvod > Fakulta >

„Interpretácia multikulturalizmu v Strednej-Európe“

Medzinárodná vedecká konferencia
 
Dátum: 23. 5. 2012
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 16:00
Usporiadateľ: Fakulta humanitných vied
Miesto: FHV UMB Katedra hungaristiky – budova C na Ružovej ulici
Odborný gestor: Prof. PhDr. Árpád Zimányi, CSc.
Hlavný cieľ: Cieľom konferencie je poukázať, analyzovať a porovnať javy multikulturalizmu z hľadiska teórie a praxu v tematike literatúry, lingvistiky a prekladateľstva v Strednej-Európe.
Kategória: Konferencia s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: slovenský
český
anglický
maďarský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:multikulturalizmus v Strednej Európe, kulturálna pestrosť, multikulturalizmus vo svete jazykov a literárnej historiográfii, národná a menšinová identita, multikulturalizmus ako poétika, bilingvizmus a bikultúrnosť, literálne a kultúrne vzťahy v Strednej Európe, otázky kultúrnej integrácie v Európskej únii, jazykové kompetencie v príprave budúcich prekladateľov a tlmočníkov...
Ďalšie informácieNa základe prihlášky Vám zašleme program konferencie. Účastnícky poplatok je 50 €, v ktorom sú zahrnuté konferenčné materiály, zborník z konferencie, a stravovanie (okrem večere). Poplatok uhradia účastníci pri prezentácii.
Web: http://www.fhv.umb.sk/app/index.php?ID=2037
 
Kontaktná osoba
Meno: František Alabán
Titul: Prof. , PhDr., CSc.
Organizácia: Katedra hungaristiky, Fakulta humanitnývh vied, UM
E-mail: frantisek.alaban@umb.sk
Telefón: 048/446 4138, 0908 056 702
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: