Úvod > Fakulta >

Cantus Choralis Slovaca medzinárodné sympózium o zborovom speve

Dátum: 17. 10. 2012 - 20. 10. 2012
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Pedagogická fakulta
Miesto: Univerzita Mateja Bela - veľká zasadacia miestnosť Rektorátu UMB, Národná ul., Spoločenská sála Štátnej vedeckej knižnice, Banská Bystrica, Lazovná 9 (príp. zmena je vyhradená).
Odborný gestor: Prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.
Hlavný cieľ: Nosná téma podujatia: Mládežnícky zborový spev a jeho spoločenský aspekt, skladateľ – interpret – poslucháč

Sekcia doktorandov Slovenskej a Českej republiky na tému:TEÓRIA A PRAX HUDOBNEJ EDUKÁCIE
Kategória: Sympózium medzinárodné (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:1/Mládežnícke spevácke zbory a súčasná zborová tvorba pre mládež 2/ Postavenie zborového umenia v hudobnej kultúre v súčasnosti 3/ Mládežnícke a univerzitné spevácke zbory a ich miesto v hudobnej kultúre v novom Miléniu (dirigenti, repertoár, činnosť, organizácia, súťaže, ocenenia a pod.). 4/ Zborový spev národnostných menšín na Slovensku a u zahraničných Slovákov 5/ Zborová tvorba a interpretácia našich krajanov a Slovákov v zahraničí 6/ Jubilujúci hudobní skladatelia, dirigenti a spevácke zbory za roky 2011-2013 7/ Európske trendy 8/ Workshopy a sprievodné podujatia 9/ Teória a prax hudobnej edukácie
Ďalšie informácieUzávierka prihlášok je 20. septembra 2012. Po tomto termíne nebudú akceptované prihlášky uchádzačov o účasť na medzinárodnom sympóziu Cantus Choralis Slovaca. Konferenčný poplatok: Pre aktívnych účastníkov 30,- € / pre pasívnych účastníkov 20,- €
Web: http://www.pdf.umb.sk/katedry/katedra-hudobnej-kultury/cantus-choralis-slovaca-2012/charakteristika-podujatia.html
 
Kontaktná osoba
Meno: Marianna Kološtová
Titul: PaedDr., Ph.D.
Organizácia: Katedra hudobnej výchovy Pedagogická fakulta UMB
E-mail:
mariana.kolostova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: