Úvod > Fakulta >

Determinanty sociálneho rozvoja: Sociálna ekonomika a vzdelávanie – medzinárodná vedecká konferencia

Dátum: 22. 5. 2014 - 23. 5. 2014
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 16:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10
Odborný gestor: prof. PaedDr. Gabriela Korimová, PhD.
Hlavný cieľ: Prezentácia výskumov a praktických výstupov o sektore sociálnej ekonomiky na vedecko-výskumných pracoviskách vysokých škôl doma a v zahraničí s akcentom na vzdelávanie a prípravu vysokoškolákov na trh práce v pripravovanom medziodborovom študijnom programe „Sociálna ekonomika a podnikanie“.
Kategória: Konferencia s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: slovenský
český
anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:• vzdelávanie ako inovatívny faktor v priestore sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania a trhu práce • študijné programy v SR s problematikou sociálnej ekonomiky • návrhy na obsah a tematické zameranie predmetov medziodborového študijného programu Sociálna ekonomika a podnikanie • perspektívy rozvoja ďaších medzifakultných študijných programov na Univerzite Mateja Bela a medzinárodných študijných programov
 
Kontaktná osoba
Meno: Eva Kmeťová
Titul: Ing.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
eva.kmetova
Telefón: 048/446 2312
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: