Uskutočnené konania na fakulte

          V priloženom súbore nájdete zoznam uskutočnených habilitačných a vymenúvacích konaní na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici od roku 2003 v jednotlivých študijných (vedných) odboroch, v ktorých fakulta má, resp. mala právo uskutočňovať habilitačné konania a konania pre vymenovanie za profesora.

Uskutočnené habil. a vymen. konania (nov. 2018).pdf (11. 12. 2018 14:17:17)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 11. 12. 2018 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela