Uskutočnené konania na fakulte

          V priloženom súbore nájdete zoznam uskutočnených habilitačných a vymenúvacích konaní na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici od roku 2003 v jednotlivých študijných (vedných) odboroch, v ktorých fakulta má, resp. mala právo uskutočňovať habilitačné konania a konania pre vymenovanie za profesora.

Uskutočnené habil. a vymen. konania (jún 2019).doc (12. 6. 2019 8:48:31)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 6. 2019 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela