Úvod > Fakulta > Kalendár podujatí >

Podujatia 2008

18. 12. 2008Vedecká rada EF
17. 12. 2008Seminár "Najlepší nápad 2008"
15. 12. 2008gremium dekanky
9. 12. 2008Odborný seminár : Obchodné rokovanie vo francúzskom jazyku
9. 12. 2008Celoslovenské testovanie študentov - YOUNG TALENTS
3. 12. 2008Prijatie najlepších študentov Ekonomickej univerzity UMB v Banskej Bystrici v akademickom roku 2007/2008
2. 12. 2008Prezentácia
2. 12. 2008Prezentácia
29. 11. 2008Deň otvorených dverí EF UMB
29. 11. 2008Deň otvorených dverí EF UMB
27. 11. 2008Seminár
26. 11. 2008"Slovenská ekonomika po zavedení eura" a "Euro naša mena"
26. 11. 2008Odborný seminár: Nemecký manažér Ing. Ralf Ostermeyer
25. 11. 2008Deň otvorených dverí
25. 11. 2008Tatra banka - pracovné stretnutie
24. 11. 2008Gremium dekanky
21. 11. 2008Imatrikulácia Poprad
20. 11. 2008Prijatie zahraničných lektorov
20. 11. 2008Seminár CCV – 90 ľudí
19. 11. 2008Prijatie zahraničných študentov
19. 11. 2008Obhajoba dizertačnej práce - Ing. Marcineková
18. 11. 2008Verejná prednáška "Prečo sa zaujímať o vlastnú správu svojich peňazí"
14. 11. 2008Beánie
13. 11. 2008Imatrikulácia
13. 11. 2008Interkulturelle Kommunikation in Staat und Verwaltug 2
13. 11. 2008Imatrikulácia študentov prvého ročníka
12. 11. 2008Pracovná návšteva členov Komplexnej akreditačnej komisie MŠ SR
10. 11. 2008Workshop - Stilistische Aspekte der Wortbildung und ihre Relevanz in der Wirtschaftssprach
6. 11. 2008Zasadnutie Vedeckej rady UMB
30. 10. 2008Odborný seminár Präsentationstechniken
30. 10. 2008Interkulturelle Kommunikation in Staat und Verwaltug 1
29. 10. 2008Microsoft DEVDAYS
28. 10. 2008Verejná prednáška „Cena štátu“
28. 10. 2008Svetová finančná kríza a jej dopad na ekonomiku Slovenska
27. 10. 2008Diskusné fórum k prijatiu Eura na Slovensku
27. 10. 2008Diskusné fórum "10 rokov hospodárskej a menovej únie EURO - nástroj európskej stability a rastu"
24. 10. 2008Koncert Speváckeho zboru slovenských učiteľov
23. 10. 2008Medzinárodná vedecká konferencia Procesné riadenie 2008
23. 10. 2008Mimoriadne Valné zhromaždenie OZE
10. 10. 2008Promócie absolventov Bc. štúdia v BB
10. 10. 2008Promócie absolventov Bc. štúdia v BB
9. 10. 2008Promócie absolventov Bc. štúdia v BB
9. 10. 2008Promócie absolventov Bc. štúdia v BB
9. 10. 2008Promócie docenti + PhD.
7. 10. 2008Workshop - Projektový manažment v podmienkach slovenských univerzít
7. 10. 2008Veľtrh vzdelávania AKADEMIA
6. 10. 2008Pracovné stretnutie zástupcov Univerzity v Reims a Versailes
6. 10. 2008Spoločný štud. program F, CZ, PL
2. 10. 2008Konferencia – Lisabonská stratégia pre rast a zamestnanosť
29. 9. 2008Kurz – Pracovné právo, kurz zamestnancov SAŽP
29. 9. 2008Prednáška KAGO - Princípy marketingu a ich realizácia na príklade medzinárodných úspechov firmy KAGO
26. 9. 2008Promócie absolventov Ing. štúdia v SNV
26. 9. 2008Promócie absolventov Bc. štúdia v PP
25. 9. 2008Obhajoby habilitačných prác: Marasová – 9:00, Liptáková – 11:00
25. 9. 2008Zasadnutie Vedeckej rady EF UMB
24. 9. 2008Obhajoby dizertačných prác: Krnáč - 9:00, Jaďuď – 11:00
23. 9. 2008Kurz – Projektový manažment, kurz zamestnancov SAŽP
23. 9. 20082. Slovenská kooperačná burza
22. 9. 2008Konferencia Centra celoživotného vzdelávania + otvorenie kariérneho centra UMB
19. 9. 2008Náhradný termín prijímačiek na doktorandské štúdium
18. 9. 2008Slávnostné otvorenie AR 2008/2009
18. 9. 2008Zápisy Univerzita tretieho veku
18. 9. 2008Slávnostné otvorenie akademického roka 2008/2009 na UMB
17. 9. 2008Sympózium – Problémy marketingového manažmentu v podmienkach globalizácie
17. 9. 2008Pracovné rokovanie - Tatrasvit, a.s.
17. 9. 2008Účasť KCRSS na výstave Slovenská Zima – 5. výstava cestovného ruchu
9. 7. 2008Prijímacie skúšky na 2. stupeň štúdia na akademický rok 2008/09
5. 7. 2008Promócie absolventov inžinierskeho štúdia EF UMB v B. Bystrici
3. 7. 2008Habilitačné konanie
30. 6. 2008Prijímacie skúšky na 3. stupeň štúdia na akademický rok 2008/09
27. 6. 2008Promócia absolventov inžinierskeho štúdia na EF UMB v B. Bystrici
26. 6. 2008Habilitačné konanie
26. 6. 2008Zasadnutie vedeckej rady EF UMB v B. Bystrici
26. 6. 2008Prednáška "Reforma vedy a výskumu v Českej republike"
23. 6. 2008Obhajoby dizertačných prác
23. 6. 2008Štátne (súborné) skúšky z ekonómie, bakalárske skúšky
19. 6. 2008Pracovné stretnutie k záverom SWOT analýz katedier a k návrhu zásad výkonového modelu
18. 6. 2008Zasadnutie odborovej komisie EMP
17. 6. 2008Zasadnutie odborovej komisie CR
17. 6. 2008Stretnutie zamestnancov s vedením UMB k Dlhodobému zámeru rozvoja UMB
16. 6. 2008Prijímacie skúšky na 1. stupeň štúdia na akademický rok 2008/09
16. 6. 2008Zasadnutie odborovej komisie VES
13. 6. 2008Doktorandské konferencia "Scientia Iuventa 2008"
12. 6. 2008Zasadnutie Akademického senátu EF UMB
12. 6. 2008Písomné testy zo štátnej jazykovej skúšky v ekonomickom odbore
10. 6. 2008Konferencia "Manažérstvo sťažností ako nástroj riadenia vzťahov so zákazníkom"
9. 6. 2008Štátne a záverečné jazykové skúšky v ekonomickom odbore
6. 6. 2008Promócie absolventov Univerzity tretieho veku UMB
2. 6. 2008Inžinierske štátne skúšky
29. 5. 2008Konferencia "Nové podnikateľské modely pre rozvoj sociálnej ekonomiky"
24. 5. 2008Konzultačný deň pred prijímacími skúškami pre uchádzačov o štúdium na EF UMB
12. 5. 2008Štátnicové semináre
6. 5. 2008Študnestká kvapka krvi
5. 5. 2008Diskusné fórum na tému "Čo prinesie Lisabonská zmluva?"
22. 4. 2008Prednáška Dr. Hanningera - Komunikácia v transnacionálnom podniku
22. 4. 2008Študentská konferencia
8. 4. 2008Prednáška Ing. Kerna - "Nemeckí investori na Slovensku"
31. 3. 2008Návšteva zahraničného hosťa - prof. Schaffahauser
29. 3. 2008Prípravný kurz na prijímacie skúšky z ekonómie
27. 3. 2008Zasadnutie Vedeckej rady EF UMB
26. 3. 2008Habilitačná prednáška - Ing. Mária Seková, PhD.
15. 3. 2008Návšteva zahraničného hosťa - Dr. Itir Ozer, Hacettepe University, Turecko
11. 3. 2008Seminár "Občianska participácia v Banskej Bystrici"
5. 3. 2008Informačné stretnutie k programom Tempus IV, Atlantis a Kanada
3. 3. 2008Návšteva zahraničného hosťa - RNDr. Jana Šimšová, PhD. - Univerzita J.E.Purkyne, ČR
2. 3. 2008Návšteva zahraničného hosťa - Erkan Demirbas, Fahit University, Turecko
29. 2. 2008Kurz "Interný audítor kvality"
28. 2. 2008Obhajoby dizertačných prác
26. 2. 2008Okrúhly stôl o postavení žien v dnešnej spoločnosti
18. 2. 2008Návšteva zahraničného hosťa C. Dugler, PhD. - Analadu University, Turecko
16. 2. 2008Prípravné kurzy na prijímaciu skúšku z anglického jazyka
16. 2. 2008Prípravné kurzy na prijímaciu skúšku z anglického jazyka
15. 2. 2008Seminár „Präsentationstechniken – Feedbackseminar“
14. 2. 2008Pedagogický aktív
8. 2. 20082. reprezentačný ples EF UMB
8. 2. 2008Ples Ekonomickej fakulty
4. 2. 20088. zimné majstrovstvá zamestnancov UMB
26. 1. 2008Univerzitný bál UMB
21. 1. 2008Štátne skúšky z ekonómie
16. 1. 2008Stretmutie manažmentov fakúlt, garantov ŠO, akademických senátov fakúlt a akademickej obce s rektorkou UMB k ďalším persepktívam rozvoja UMB
14. 1. 2008Štátne záverečné jazykové skúšky
8. 1. 2008Novoročné stretnutie zamestnancov fakulty

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 18. 9. 2012 | Aktualizoval: Divoková Ľuba