Ponuky partnerov a rozličné štipendiá

Aktuálne možnosti využiť rozličné štipendiá a granty nájdete v texte, v  priložených súboroch alebo na uvedených linkoch:

 

1. SAIA štipendiá:

dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít sú pravidelne  zverejňované nové aktuálne výzvy na predkladanie žiadostí o štipendiá na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové  pobyty v aktuálnom akademickom roku alebo aj na rok vopred.

Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať  on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

Štipendiá sú určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl (aj v prípade, že sa doktorandské štúdium realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii v zmysle zákona o VŠ, napr. na SAV) a postdoktorandov pôsobiacich na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách s trvalým pobytom na Slovensku na pokrytie životných nákladov na študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt počas 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (magisterské/inžinierske/doktorské štúdium), študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt počas doktorandského štúdia alebo na výskumný pobyt pre postdoktorandov na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnej organizácii. Základné informácie o programe nájdete v priloženom letáku. Podrobné informácie o programe môžu uchádzači získať na oficiálnej webovej stránke programu www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

Študenti, doktorandi a postdoktorandi sa môžu spolu so žiadosťou o štipendium v rámci NŠP uchádzať aj o cestovný grant v súvislosti s ich plánovaným študijným a/alebo výskumným/umeleckým pobytom v zahraničí.

Národný štipendijný program Slovenskej republiky je určený aj na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách. O štipendium sa môžu uchádzať občania ktorejkoľvek krajiny sveta.

V prípade otázok, týkajúcich sa Národného štipendijného programu, sa môžete obrátiť priamo aj na administrátorov tohto programu – Daniela Remenar Kirdová (daniela.remenar.kirdova@saia.sk), uchádzači o štipendium s trvalým pobytom na Slovensku; Lukáš Marcin (lukas.marcin@saia.sk), uchádzači o štipendium zo zahraničia.

Národný štipendijný program (NŠP) je štipendijným programom, ktorého vznik schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 557 z 13. júla 2005. O pokračovaní NŠP rozhodla vláda SR uznesením č. 317 z 29. apríla 2009. Štipendijný program je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. SAIA, n. o., administratívne zabezpečuje Národný štipendijný program na základe zmluvy uzavretej medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a SAIA, n. o. Štipendisti NŠP sú štipendistami vlády Slovenskej republiky.

 

2. Štipendiá francúzskej vlády na AR 2021/22

štipendiá na štúdium vo Francúzku: https://www.slovaquie.campusfrance.org/fr/les-bourses-destinees-aux-etudiants-etrangers-en-france

Chers membres de l’IUFS,

Nous lançons aujourd’hui la campagne de bourse pour l’année universitaire 2021-2022 

Vous trouverez en cliquant sur ce lien toutes les informations nécessaires sur les bourses : https://www.slovaquie.campusfrance.org/fr/les-bourses-destinees-aux-etudiants-etrangers-en-france

Je vous serais reconnaissante de bien vouloir partager cette information auprès des services compétents dans vos universités et de vos étudiants. Pour cela, vous pouvez utiliser ce post Facebook en FR et SK : https://www.facebook.com/CFSlovaquie/posts/2840690276210204 Enfin, les webinaires que Martina a fait sur les études en France sont tous en ligne sur notre chaine Youtube à laquelle vous pouvez accéder via ce lien : bit.ly/36XLX7G. N’hésitez pas à communiquer sur ces webinaires auprès des élèves et étudiants qui n’auraient pu les suivre.Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire.

Bien cordialement

Marine Gobet

Chargée de mission coopération universitaire et scientifique

Marine Gobet

Odborná referentka pre univerzitnú a vedeckú spoluprácu

Institut Français - Ambassade de France en Slovaquie

Hlavné Namestie 7 – 812 83 Bratislava

marine.gobet@diplomatie.gouv.fr 

marine.gobet@institutfrancais.fr

Tél : +421 (0)259 347 742

logo IF SK

 

3.

 

 

 

letak NSP_SK.pdf (28. 2. 2019 11:32:00)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 15. 12. 2020 | Aktualizoval: Prašovská Jana