2014 Orava a Liptov (Field Trip)

Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania v rámci výučby v druhom stupni štúdia zabezpečuje medzinárodný študijný program Tourism and Regional Planning – Management and Geography/Economics of Tourism Businesses v spolupráci s Katolíckou Univerzitou Eichstätt – Ingolstadt v Nemecku, ktorého súčasťou je aj „Terénne cvičenie“ (Field Trip).
V tomto roku sme ho organizovali v regiónoch Orava a Liptov. Predmet „Terénne cvičenie“ je zaradený do prvého ročníka inžinierskeho stupňa štúdia a je rozdelený do dvoch semestrov. V zimnom semestri študenti vypracovali analýzu potenciálu a stavu rozvoja cestovného ruchu v skúmaných regiónoch. Náplňou predmetu v letnom semestri je overenie si výsledkov sekundárneho prieskumu v praxi a vypracovanie odporúčaní pre ďalší rozvoj cestovného ruchu v skúmaných cieľových miestach.
V dňoch 27. apríla až 2. mája 2014 sa 18 študentov z Katedry cestovného ruchu a spoločného stravovania Ekonomickej fakulty UMB a traja študenti z Katolíckej Univerzity Eichstätt – Ingolstadt v Nemecku pod vedením doc. Ing. Jany Kučerovej, PhD. zúčastnili na terénnom cvičení. Počas piatich dní sme navštívili Jasenovú, Leštiny, Dolný Kubín, jeho kultúrne a historické pamiatky, Oravský hrad, Kubínsku hoľu, Oravskú priehradu, Tvrdošín, Múzeum Oravskej dediny v Zuberci, Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok a Liptovský Ján, Jasnú, Malatíny, Ružomberok a absolvovali sme pracovné stretnutia so zástupcami oblastných organizácií cestovného ruchu (OOCR), vedením atraktivít cestovného ruchu a s podnikateľmi v cestovnom ruchu. Študenti sa aktívne zapájali do prípravy a organizačného zabezpečenia terénneho cvičenia, organizácie stretnutí s predstaviteľmi inštitúcií cestovného ruchu v regióne a poskytovali informácie v regióne v nemeckom alebo anglickom jazyku pre zahraničných študentov.
Hoteli ParkDolnom Kubíne nám riaditeľka Jana Laššová priblížila činnosti súvisiace s prevádzkou hotela. Jozef Kaščák nám vysvetlil, čomu sa venuje oblastná organizácia cestovného ruchu Klaster Orava. Prínosné bolo aj stretnutie s vedúcou oddelenia odborných činností na Oravskom hrade Elenou Beňušovou a následná prehliadka hradu, aj napriek tomu, že hrad bol pre verejnosť zatvorený. S Ľubomírom Cimrákom sme diskutovali o súčasnom stave a rozvoji lyžiarskeho strediska Kubínska Hoľa a Patrik Matiščík nás informoval o vedení Hotela TatrawestZuberci
Po návšteve významných atraktivít regiónu Orava sme sa presunuli na Liptov. Úvodné stretnutie sme absolvovali s Miroslavou Korčekovou z oblastnej organizácie Región Liptov, s ktorou sme sa rozprávali o tvorbe produktu a ostatných marketingových aktivitách organizácie. Vyskúšali sme aj prepravu novými osobnými horskými dopravnými zariadeniami v stredisku Chopok – Jasná a kúpanie v aquaparku Tatralandia vďaka sponzorstvu spoločnosti Tatry Mountain Resort, a.s. Srdečne nás prijali aj na mestskom úrade v Liptovskom Hrádku, kde nám zabezpečili prehliadku mesta, ktorá končila v novom národopisnom múzeu so sprievodom jeho riaditeľky Ivety Zuskinovej. Ďalší deň sme diskutovali s manažérmi zariadení cestovného ruchu – Hotela Grand v Jasnej (Martina Fajtová), Chalety na Záhradkách (Eliška Kotrbová), Reštaurácie RotundaHotela Million Stars na Chopku a Holiday Village Tatralandia (Róbert Šmitala) o úskaliach a príležitostiach rozvoja hotelierstva na Slovensku. Posledný deň sme cestou z Demänovskej doliny navštívili aj Demänovskú jaskyňu slobody Hotel SojkaMalatínach, kde nám riaditeľka pani Andrea Kováčiková vysvetlila uplatňovanie kontrolingu a princípov cenovej politiky v hotelovej praxi. Terénne cvičenie sme ukončili diskusiou v turistickom informačnom centre v Ružomberku.
Počas šiestich dní prieskumov v regiónoch cestovného ruchu Orava a Liptov, diskusií s predstaviteľmi subjektov zainteresovaných na jeho rozvoji sme získali cenné informácie a skúsenosti z manažmentu cieľového miesta a podnikov cestovného ruchu v praxi. Na základe sekundárneho a primárneho prieskumu študenti pod vedením doc. Ing. Jany Kučerovej, PhD. vypracovali odporúčania pre rozvoj cestovného ruchu v skúmaných cieľových miestach a spracované štúdie dali k dispozícii predstaviteľom OOCR na Orave a Liptove. 
Na záver by sme sa chceli poďakovať najmä doc. Ing. Jane Kučerovej, PhD. za odborné vedenie celého predmetu, pomoc pri tvorbe programu a nezameniteľné kontakty s významnými odborníkmi z praxe cestovného ruchu. Vďaka patrí aj slovenským študentom za spracovanie analytických štúdií, plánovanie itinerára a sprevádzanie v cudzom jazyku. Ďakujeme aj nemeckým študentom za vypracovanie záverečnej správy, do ktorej vniesli pohľad zahraničného návštevníka a zohľadnili v nej interkultúrne rozdiely. Okrem toho by sme sa chceli poďakovať všetkým, s ktorými sme sa stretli, za čas, ktorý nám venovali, odborné a profesionálne stanoviská k problematike rozvoja cestovného ruchu, ako aj za ústretovosť a pohostinnosť pri organizovaní nášho pobytu.
 
Za účastníkov terénneho cvičenia, Ing. Tomáš Gajdošík a Ing. Zuzana Lencsésová
 


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Makovník Tomáš