Úvod > Veda a výskum > Scientia Iuventa - si.umb.sk >

Scientia Iuventa 2016

 

Centrum rozvoja doktorandov
v spolupráci s Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici a občianskym združením Ekonómia
organizovalo

 

11. ročník medzinárodnej konferencie
doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov
Scientia Iuventa 2016

 


Konferencia sa konala 21. apríla 2016 (štvrtok) na pôde Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Konferencia bola určená doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom v štyroch sekciách – ekonomika a manažment podniku; verejná ekonomika a politika; cestovný ruch; financie. Výstupom z konferencie bol recenzovaný zborník vedeckých prác s prideleným ISBN.

Konferenciu otvoril vedúci Centra rozvoja doktorandov Ing. Peter Hronček. Svoj príhovor mal dekan Ekonomickej fakulty doc. Ing. Peter Krištofík, Ph.D. a odborný garant konferencie doc. Ing. Vladimír Úradníček, Ph.D. Nasledovali vystúpenia v pláne od pozvaných hostí. Prvým bol Ing. Martin Vlachynský, ktorý pôsobí ako analytik v Inštitúte ekonomických a sociálnych analýz (INESS). S druhou prednáškou spolu vystúpili doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD. a Ing. Tomáš Virdzek, PhD, ktorí sú členmi akademickej obce Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Následne prebiehalo rokovanie v jednotlivých sekciách. Odborná komisia v každej sekcii pozostávala z predstaviteľa akademickej obce, manažéra s niekoľkoročnou praxou a externého doktoranda, ktorý pôsobí v praxi. Zloženie komisií bolo nasledovné:


Cestovný ruch
 • prof. Ing. Marian Gúčik, PhD.
 • Ing. Miroslav Dobrota
 • Ing. Jaroslav Kubaľa
Ekonomika a manažment podniku
 • prof. Ing. Ľubica Lesáková, PhD.
 • Ing. Paula Pechová
 • Ing. Andrea Ondrušová
Financie
 • prof. Ing. Marta Orviská, PhD.
 • Mgr. Rastislav Sidor
 • Ing. Lukáš Majer
Sekcia s rokovacím jazykom anglickým
 • doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.
 • prof. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD.
 • doc. Ing. Peter Pisár, PhD.

V jednotlivých sekciách boli ocenené najlepšie prezentované príspevky. V sekcii Cestovný ruch boli ocenené všetky práce autorov: Ing. Miroslava Medveďová, Ing. Kristína Pančíková, Ing. Miroslav Hruška, Mag.(FH) Radúz Dula. V sekcii Ekonomika a manažment podniku prvé miesto obsadil Ing. Stanislav Cút, druhé miesto Ing. Tatiana Bencová a tretie miesto obsadila Mgr. Iveta Chadimová. V sekcii Financie obsadil prvé miesto Ing. Michal Ištok, na druhom mieste sa umiestnila Ing. Beata Šarkanová a na treťom mieste Mgr. Tomáš Hrozenský. V Sekcii s rokovacím jazykom anglickým sa umiestnili na prvom mieste Olagunju Kehinde a Nikola Trendov, na druhom mieste skončil Ing. Markus Möllmann a na treťom mieste Nijat Huseynov.

Konferencie sa aktívne alebo pasívne zúčastnilo 87 účastníkov, ktorí spolu publikovali 74 príspevkov. Konferencie sa aktívne zúčastnili 10 zahraniční hostia (1 z Českej republiky, 5 z Poľska, 4 z Maďarska) a 6 účastníkov z iných univerzít v rámci Slovenskej republiky.


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 1. 7. 2017 | Aktualizoval: Petra Cisková