Úvod > Veda a výskum > Scientia Iuventa - si.umb.sk >

Scientia Iuventa 2014

Centrum rozvoja doktorandov

v spolupráci s Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela

v Banskej Bystrici a občianskym združením Ekonómia

Vás pozývajú na

 

9. ročník medzinárodnej konferencie

 doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov

 

Scientia Iuventa 2014

 

Konferencia sa bude konať 24. apríla 2014 (štvrtok) na pôde Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. Konferencia je určená doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom v troch sekciách – cestovný ruch, ekonomika a manažment podniku, verejná ekonomika a služby. Výstupom z konferencie bude recenzovaný zborník vedeckých prác s prideleným ISBN.

 

Pred rokovaním v jednotlivých sekciách bude vystúpenie v pléne, kde so svojím príspevkom vystúpi člen akademickej obce Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pán doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD., analytik nezávislého think-tanku INESS pán Mgr. Radovan Ďurana a koordinátorka programov n. o. SAIA pani Mgr. Zuzana Grochalová.

  

Odborná komisia v jednotlivých sekciách pozostáva z osobnosti z akademickej obce, manažéra s niekoľkoročnou praxou a externého doktoranda, ktorý pôsobí v praxi.

 

 

Cestovný ruch
  • prof. Ing. Marian Gúčik, PhD.
  • Ing. Miroslav Dobrota
  • Ing. Miroslav Knižka
Verejná ekonomika a služby
  • doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.
  • Mgr. Radovan Ďurana
  • Ing. Tomáš Švantner
Ekonomika a manažment podniku
  • doc. Ing. Dagmar Kokavcová, PhD.
  • Mgr. Marcin Jablonski
  • Ing. Miroslav Očenáš

 

Pre všetkých účastníkov je pripravený uvítací balíček a najlepšie prezentované príspevky v jednotlivých sekciách budú odmenené hodnotnou cenou.

 

V priloženom súbore sa nachádza podrobný program konferencie, aj s jednotlivými vystúpeniami v pléne a v sekciách.

 

Prihlášku nájdete na tomto odkaze.

 

Registrácia na konferenciu Scientia Iuventa 2014 bola ukončená.

 

Informácie pre účastníkov:

Rokovací jazyk: slovenský, český, anglický
Zaslanie záväznej prihlášky: 28. februára 2014
Zaplatenie účastníckeho poplatku: 28. februára 2014
Zaslanie abstraktu: 28. februára 2014
Zaslanie príspevku: 14. marca 2014
Konanie konferencie: 24. apríla 2014

Konferenčný poplatok vo výške 25,00 € (dvadsaťpäť eur) je potrebné uhradiť na bankový účet č.: 0301100662/0900, vedený v Slovenskej sporiteľni, a uviesť variabilný symbol: 8614. Do poznámky pre prijímateľa uveďte svoje meno.

Pre platby zo zahraničia platia nasledovné údaje: IBAN:  SK35 0900 0000 0003 0110 0662, BIC SWIFT: GIBASKBX. Názov banky: Slovenská sporiteľňa, a.s.; Sídlo banky: Tomášiková 48, 832 37 Bratislava

  

Fakturačné údaje:

Občianske združenie Ekonómia

Tajovského 10

974 01 Banská Bystrica

IČO: 359 81 555

DIČ: 2021443963

 

Pokyny pre autorov nájdete v priloženom súbore.

 

Abstrakt príspevku ako aj príspevok zasielajte na e-mailovú adresu: crd@umb.sk.

 

Kontaktné údaje: crd@umb.sk │ + 421/48/ 446 21 77

 

 

 

Program konferencie Scientia Iuventa 2014.pdf (2. 10. 2014 10:29:06)
Pozvánka.pdf (2. 10. 2014 10:29:02)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 18. 10. 2016 | Aktualizoval: Petra Cisková