Kuvíková Helena, prof. Ing., PhD.

Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika: Professional profile_Helena Kuvíková.pdf
VPCH_Kuvíková.rtf  
Vyučované predmety: Bakalárska práca s obhajobou (VEM)
Diplomová práca s obhajobou (VES)
Diplomový seminár - EVS a EZ
Diplomový seminár (VES)
Dizertačná práca s obhajobou
Ekonómia verejného sektora
Ekonomická analýza procesov v zdravotníctve
Ekonomika a manažment mimovládnych organizácií
Ekonomika a manažment neziskových organizácií
Ekonomika a manažment služieb
Ekonomika a manažment zdravotníckych služieb
Financovanie zdravotníctva a zdravotné poistenie
Metodológia a etika vedeckej práce 1
Metodológia a etika vedeckej práce 1.
Metodológia a etika vedeckej práce 2
Metodológia a etika vedeckej práce 2.
Metodológia výskumu
Občianska spoločnosť
Písomná práca na dizertačnú skúšku
Strategický manažment služieb
Teória a manažment služieb
Verejná ekonómia
Verejná politika
Zdravotnícka politika
Konzultačné hodiny:  
E-mail:
helena.kuvikova
Telefón:  
Kancelária: č. 419
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Dynamická regulácia systému starobného dôchodkového sporenia, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 6. 2017
Súkromné penzijné schémy - reformy, ciele a riziká, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 1. 2016
Profilová špecializácia Penzijná ekonómia a financie, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Manažment kontrahovania služieb vo verejnom sektore , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2023

Vedecké monografie


Vysokoškolské učebnice


Odborné knižné publikácie


Vysokoškolské učebné texty


Publikácie vydané u iných vydavateľov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor