Kožiak Radoslav, doc., Ing., PhD.

Funkcia: docent v študijnom odbore VES
Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika: Professional profile_RadoslavKoziak2021.pdf
VPCH Koziak 2021.docx  
Vyučované predmety: Bakalárska práca s obhajobou (TM)
Diplomová práca s obhajobou (TS)
Ekonomika a politika územnej samosprávy
Miestny a regionálny rozvoj
Municipálna ekonomika a politika
Seminár k bakalárskej práci (TM)
Udržateľný rozvoj
Verejná politika
Verejná správa a regionálna politika
Verejná správa a regionálny rozvoj
Konzultačné hodiny: Kedykoľvek po dohode s vyučujúcim.
E-mail:
radoslav.koziak
Telefón: 048 446 20 14
Kancelária: 211
Iné: Konzultáciu je potrebné vopred dohodnúť e-mailom.

Domáce výskumné projekty

Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na UMB, Aktivita III.1 , grantová schéma: MŠVVaŠ SR, dátum ukončenia: 30. 9. 2019
Opustené Slovensko: Efektívne riešenie kreatívneho využitia opustených budov v prostredí mimo väčších miest, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Kauzalita výberu miestnych daní a výdavkov na výkon samosprávnych funkcií v ekonomicky rozvinutých a zaostávajúcich územiach v kontexte Industry 4.0, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2021
Participácia na tvorbe a konzultácie tvorby Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Žarnovica , grantová schéma: zmluva o dielo , dátum ukončenia: 31. 7. 2021

Vedecké monografie


Odborné knižné publikácie


Vysokoškolské učebné texty


Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor